Türkiye’de Kitap Sektöründeki Yaptırımlar ve Verilen Önem

Al??veri? sitelerinin kitap kategorilerinde epey zaman geçiririm. Fakat birkaç gün önce elime geçen e-kitap diye tabir etti?imiz ePub versiyonunda bir eseri okumaya ba?lad?m. Tesadüfen denk geldi?im e-kitap ile ilk defa deneyimledi?im bu okuma tarz?n? aç?kças? sevdim de. 🙂 Klasik sektörde s?k?nt?lar devam etse de yine de korsana kar?? oldu?um için bir dahaki e-kitab?m? aramaya koyuldum. Bunlar?n piyasas?n? daha önceden hiç bilmiyor, nerede sat?ld???ndan bile haberim yoktu. Neyse ki internet sitelerinin baz?lar?nda romanlar?n elektronik versiyonlar?n?n sat??? yap?ld???n? gördüm. Bu kar??la?ma, benim için hiç ama hiç ho? olmad?.

?lgili Kitap Sitelerine girdi?imde kar??ma gelen ilk kitaptan bahsedelim isterseniz:

Türkiye’de Duruma bakal?m m?? (Kaynak: D&R)

Yurt d???nda bakt???m sat?? sitelerinde ise fiyatlarda en az %50 fark uygulanabiliyor. Baz? kitaplarda $10’dan $3’a kadar indi?ini gördüm.

Peki bu “uçurumun” ülkemizde bize yans?t?lmamas? neden kaynaklan?yor?

Günah keçilerimizin ba??n? çekenlerden biri devlet eliyle uygulanan vergilerdir. Bas?l? kitaba uygulanan %8 vergi; söz konusu e-kitap olunca birden %18’e yükseliyor. Sebebi de çok komik: Lüks tüketime girdi?i için bu oran art?yor. Derseniz ki p?rlantan?n vergisi yüzde kaç? Hemen cevap vereyim: %0. Piyasada raflarda bulunan toplam kitap adedine bakt???m?zda bu çok ciddi rakamlara ula??yor. Kitaplardan al?nan vergilerin di?er ülkelerdeki yüzdelerine de göz atal?m isterseniz:

  • % 0 : Norveç, Kanada, ?ngiltere, H?rvatistan, ?rlanda ve son okudu?um habere göre tüm AB ülkeleri.
  • % 6-8: ?sveç, Hollanda, Almanya, Yunanistan
  • % 8’den fazla: Avustralya, Macaristan
  • ABD eyaletlerinde %5-10 aras? de?i?iyor.
  • Türkiye’de son halinden al?nan vergi %8

Bilgilendirme: Yukar?daki veriler 2012 y?l?na ait bilgilerdir.

Tek sebep vergi mi? Tabi ki de?ildir. Kitap okuma oranlar?yla da ters orant?l? de?i?iyor. Ne kadar çok satarsa fiyatlar o kadar dü?ebilir. Fakat bu halihaz?rda okuyan ki?ileri an itibariyle fazlaca etkiledi?ini dü?ünüyorum. Ba?ka bir aç?dan da bakt???m?zda kitab? piyasaya süren ellerden kaynakl? bir s?k?nt? var. Bas?l? yay?n?n bas?m, da??t?m, dizgi gibi ek maliyetleri var. E-kitab?n yok.

Bu ne perhiz? Bu ne lahana tur?usu?

Türkiye’de yakla??k 35 milyon adet internet kullan?c?s? var. Bu say?da kullan?c? ile Rusya dahil Avrupa’n?n ilk be? ülkesi aras?nda yer al?yoruz. Normalde di?er ülkelerde, internet kullan?c?s? artt?kça elektronik ticaretin de hacmi art?yor. Biz de durum tam tersi. Ben kitap al??veri?lerimin %80’e yak?n?n? internetten yapar idim. Ta ki mesele e-kitap konusuna gelene kadar. Bir süre daha e-kitap “bize” göre de?il. Uzun bir süre…

Yaz?mda kulland???m baz? verileri al?nt?lad???m kayna?? payla?ay?m:

?u adresten PDF format?nda görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz

Bu yazı Genel, Kişisel kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir