Türkiye Teknoloji Üretemiyorsa Bir Sebebi Var!

Sustukça ard? arkas? kesilmeyece?ini gördü?üm durumlar var. Vahim durumlar. Kimsenin ?ikayetçi olmad??? durumlar. Fakat bir yandan da kulak t?rmalayan hezeyanlar var. Birileri bu heyezanlara aç?kl?k getirmeli, son vermelidir. Bunlar neler mi derseniz? Toplumsal yapt?r?mlar co?rafyaya, kültüre göre uyarlanmal?d?r. Türkiye bunu yanl?? yorumlayan ülkelerden biri asl?nda. Türk gençli?i çöp olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Herkes de hayat?ndan çok memnun gördü?üm kadar?yla fakat dü?üncelerimi dile getirmek istiyorum. Avrupa’daki veya Amerika’daki -daha da art?r?p- Uzak do?u’daki bir yapt?r?m?, geli?meyi gelip Türkiye’ye kopya edemezsiniz. Birçok ki?iye çok saçma geliyor ama co?rafya ile birebir etkili bir durum. Evet yanl?? duymad?n?z! Üstüne bast???n?z topra??n türüyle o kadar iç içe bir durum ki bunu kavramakta nedense zorluk çekiyoruz. Yaz?m?n ba?l???na gelece?im: “Türkiye teknoloji üretemiyorsa bir sebebi var!”

Nedir bu sebep(ler)? Onlara de?inelim.

Son 20 y?ld?r yakalanmaya çal???lan bir teknoloji olgusu var. Adapte olamaman?n ba?l?ca sebeplerinden biri de korkakl?k. Üniversite ö?renim ya?? bugün ortalama 20’li ya?lara tekabül ediyor. Birileri bu gençlere “Kaç ya??na geldin! Korkakl?k da ne?” demesi laz?m. Bir furyad?r gidiyor: Yaz?l?m. Bir elektrik mühendisli?i, makina mühendisli?i gibi spesifik bölümlere nispeten daha kolay eri?ilebilir bir alan. ?nternetin nirvanaya ula?mas?yla ?u s?ralar özgüven eksikli?i de tavan yapm?? gençlerimiz alanlar?ndan kaçmaya çal??arak bir?eylerden kurtulabilece?ini dü?ünüyor. Bilgisayar mühendisli?i, yaz?l?m mühendisli?i demiyorum dikkat ederseniz. Çünkü bu i?in mühendisli?i apayr? bir dünya ve bu dünyan?n apayr? uzmanl?k alanlar? var. De?ersizle?ti?i dü?ünülen bilgisayar mühendisli?inin fark?na varamayan yurdum insan?n?n içinde bulundu?u ülke kaybetme yolunda emin ad?mlar at?yor. Ben art?k bu konuda tart??m?yorum. Benim as?l derdim ortada bir sorun olmas? ve bu sorunun bencillikten uzak insanlar taraf?ndan çözülebilmesi gerekti?idir.

Peki nas?l çözülecek?

Çok basit. Abdurrahman çelebiler ülkesi gibi davranmaktan vazgeçip herkesin kendi i?ine odaklanmas?ndan geçecek bu yolda tek yapman?z gereken “kendi i?inizi iyi ?ekilde yapabilmek”. Yap?lam?yorsa bunun suçu ne sistem ne de d?? mihraklar. Tek sebebi yetersiz bir birey oldu?unu gösterir. Yetersiz insanlar toplulu?u olmaktan kurtulup ülke olmaya odaklanmam?z gerekir. Geçenlerde Kocaeli Üniversitesi bünyesinde kat?ld???m bir etkinlikte Elektronik ve Haberle?me Mühendisli?i okuyan bir ö?renci “bizi yaz?l?ma yönlendiriyorlar” demesi beni epey dü?ündürdü. E?er bu çocu?a kendi bölümünün ö?retim üyeleri bunu söylemi?se kapat?n o üniversiteden o bölümü siz de rahat edin biz de rahat edelim. “Anneniz baban?z sizi bo?una m? gönderdi?” gibi kli?e ama buraya tam oturan bir söz ç?kt? a?z?mdan ?imdi. Biraz kurcalad?m bu durumu. Ba?ka Elohab ö?rencilerine sordum. “Neden böyle dü?ünüyorlar?” diye ara?t?rd?m. Me?er dertleri de elektronik mühendisli?i, elektrik ve elektronik mühendisli?i bölümleriyle benzer alanlarda çal??acak olmalar?, EloHab ö?rencilerini yetersizlik hissiyle doldurmu?. Herkes ayn? dü?ünceyle yaz?l?ma yönelirse ne olur? Yaz?l?m geli?tirirsiniz ama gerekli donan?m? yapacak nitelikli mühendis olmad??? için yine elinizde avucunuzda bir?ey elde edemezsiniz. Sonra eylemler yap?l?r, hükümete laflar at?l?r. Bu kadar basit de?il. Bunlar?n bir k?sm? d??ar?dan getirilen sistemlerin hiçbir adaptasyon yap?lmadan ülkemize uyarlanmaya çal???lmas?ndan dolay? ya?an?yor. Hadi bunu ?uan için biz düzeltemiyoruz fakat birey dedi?imiz ki?iler tercih yaparken 18, 19 ya??nda oluyor. Dü?ünmemenin ac?s? sonradan ç?kacak. Dikkat edelim.

Yine mi fuck the system?

Dü?ünmeyi ö?retemedi?iniz ö?rencilerden siz teknoloji beklemeyin. Sözüm o ki çarp?k kentle?meyi atlatamad???m?z gibi çarp?k toplum yap?m?zla da çok fazla ilerleme katedebilece?imizi dü?ünmüyorum. 9. köy tam bu noktada! Ülkede tutmaya çal??t???n?z nitelikli adamlar tam bu köyden gittiler.

Bu yazı Genel, Kişisel kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Türkiye Teknoloji Üretemiyorsa Bir Sebebi Var! için 1 cevap

  1. Mehmet der ki:

    imzamı atarım hocam, ne güzel yazmışın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir