Toplumumuzda Gelişen Lobicilik Geleneği

Toplumda y?llard?r hissedilen al??kanl?klar dile getirilmiyor. Kemikle?mi? düzen darbe alm?yor, ald?r?lm?yor. ?nsan olmam?z? sa?layan özelliklerimizin bir k?sm?n? daha lise, üniversite y?llar?m?zda “baz?” masalarda b?rak?p devam etmi?iz yolumuza. Her koyun kendi baca??ndan mesul nas?l olsa de?il mi?! Bu sat?rlar? ?uan yazma gere?i duymu?sam de?il! Bir koyunun baca?? gidince di?erininki de gidiyor. “Ben” kavram?ndan bir nebze uzakla?al?m, “Biz” kelimesinin ne ihtiva etti?ini iyice ö?renelim. Ondan sonra hangisini kullan?rsan?z kullan?n. Umrumda de?il!

Peki problem ne? Olu?an çatla??n ba?? nerede? Biz hangi baltan?n sap?y?z?

Sorunumuz “hak” kavram?n?n ortadan kalkmas?. Problem büyük. Problem, içgüdüsel. Yeni dünya düzeninin kapital gözleri bu kavramdan bihaber. Aileler zaten bilgisiz. En entelektüelinin o?lu/k?z? bile bugün i?i dü?ünce lobinin en sa?lam?n? kurabiliyor. Çok ba?ar?l? bir ?ekilde ö?retilmi?. Biz küçüktük. Zaman?n büyükleri geçi? dönemine farkl? yoldan girdiler.

Nas?l becerdilerse hakl? ile haks?z?, bilgili ile bilgisizi ay?rt edemez hale geldiler. Pazarlamac?ya bakt?lar, pazarlanandan ziyade. Nas?l oldu gerçekten merak konusu. Çocuklar? da anne/babalar?ndan gördüler. 90’lardan bahsediyorum. Çok uza?a gitmeye gerek yok ahali! Bize ö?retilen “çal??an kazan?r”, “hak yerini bulur” cümleleri idi. Bu cümlelerden s?k?lm?? bir kesim anla??lan ki yeni ö?retiler serpi?tirdiler aralara. E imtihanda olan insano?lu elbet daha fazlas?n? isteyecek. Senaryonun tamam?n? bilseydik hiç mücadeleye gerek kal?r m?yd?? 🙂 ?imdi bir yerlere gelmek için en bilgisizi, cahili küçük ölçekli bir lobi hareketi ile i?i götürebiliyor. Burada din propagandas? yapacak de?ilim kimseye. Ben peygamber de de?ilim. Fakat ?unu söylemeliyim ki ne olursa olsun insan?n içinde gerçekten bar?nd?raca?? öbür dünya kavram? bulunsayd? bütün bunlar ya?anmazd?. Görüntüler ilkö?retimden ba?l?yor. Lisede yo?unla??yor. Üniversitede mide buland?racak derecede rahats?z edici. D??ar?dan bak?yorsunuz herkes mühendis. O koridordan geçen herkes bu ülkede s?navdan geçip elenerek gelmi?. Bu bireyler bu ülkenin beyin tak?m?! Ne haval? oldu ?imdi. Kumar oynamay? sevmenin güzel yanlar? olabilir. Onun verdi?i bir terbiye var ki genç giri?imcilerde olmazsa olmazd?r. Ama bu ?ekilde etik olmayan yoldan kullan?ld???nda bu gün 5 ad?m ileri gidebilirsiniz ama S?rat’ta ipiniz daha da incelecektir. B?rakal?m S?rat’?, ipi falan bir kö?eye de insan neden hakk?n yerini  bulmas?n? istemez? Samimiyeti koruyal?m. Bu dünya hepimize yetecek. Merak etmeyin. Yetmese de yabanc?ya gitmeyeceksiniz zaten 🙂 Yeriniz yurdunuz belli. E?e?e alt?n semeri vurmadan önce e?ekli?i düzeltmeye çal??al?m. Semeri vurduktan sonra de?i?en bir ?ey göremeyince “e?ek yine ayn? e?ek” diyerek hay?flan?yoruz.

Hepimize geçmi? olsun. Lobimiz hay?rl? olsun. Güle güle kullan?n.

Bu yaz? ile bir?eyleri de?i?tirmeye çal??mamaktay?m. Sadece anlatt?m ve kapatt?m konuyu. Hayatta ba?ar?lar!

Bu yazı Genel, Kişisel kategorisine gönderilmiş ve ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Toplumumuzda Gelişen Lobicilik Geleneği için 3 cevap

 1. Ramazan Ercan der ki:

  Aferin Bilal, güzel yazmışsın. Eline sağlık canım. Herkes elinden geleni yapmalı ki, üzerinde yaşadığımız dünyanın iklimi güzelleşsin. Her konuda söylenecek hak ve hakikatten yana sözler var. Mühim olan samimiyetle bunları söyleyebilmek. Cesaretle savunabilmek hakkı. Mazlumdan yana, adaletten yana insanlar çoğalsın. Zalime boyun eğen, güçlüden yana, şöhretten yana olanlar değil. Allah hakkı savunanları asla yalnız bırakmaz, bırakmadı ve bırakmayacak da.
  Samimi gayretler yel değirmeninin rüzgarıdır. Değirmende öğütülecek daha çok buğday var. Gayret bizden tevfik ve hidayet Allah’tandır. Selam ve duâ ile.

  • Bilal Baraz der ki:

   Çok teşekkür ederim. Yorum ve destekten dolayı müteşekkirim. Yorumdaki her kelimede derin mana ve inanç beni daha da şevke getirdi. İnşaallah dayanıyoruz. Kazanacağız.

 2. Ali Murat der ki:

  Ellerine Sağlık Kardeşim..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir