Tasarım Deseni: Fluent Interface Design Pattern

Fluent Interface, bir Object Oriented Programming (OOP) design pattern (tasar?m deseni)’d?r.

Set / Get i?lemleri bar?nd?ran bir s?n?f?n?z var. Çok klasik bir örnek olacak ama yapmak istedi?imiz olay? anlamaya yarayaca??n? dü?ünüyorum.

class Ogrenci{

   public function setAd($ad){
      $this->_ad = $ad;
   }

   public function setSoyad($soyad){
      $this->_soyad = $soyad;
   }

   public function setDogum($DogumTarihi){
      $this->_DogumTarihi = $DogumTarihi;
   }

   public function getOgrenci(){
      return $this->_ad . " " . $this->_soyad . " " . $this->_DogumTarihi;
   }
}

Bu ?ekilde tasarlad???m?z s?n?f?m?zdan veri çekerken ?öyle yapmak durumunday?z:

$ornek = new Ogrenci;

$ornek->setAd('Bilal');
$ornek->setSoyad('Baraz');
$ornek->setDogum('1993');

echo $ornek->getOgrenci();

Fakat Martin Fowler ve Eric Evans bu i?e daha kolay bir çözüm olabilece?i konusunda ortaya bir fikir atm??lar.

S?n?f?m?zdaki set methodlar?m?za return de?eri ekleyerek bu methodlar? kullanaca??m?z her yerde daha az ve ak?c? kod yazmam?za fayda sa?layabiliriz.

Methodlar?m?z?n yeni hali ?u ?ekilde oldu?unda:


class Ogrenci{

public function setAd($ad){
$this->_ad = $ad;
return $this;
}

public function setSoyad($soyad){
$this->_soyad = $soyad;
return $this;
}

public function setDogum($DogumTarihi){
$this->_DogumTarihi = $DogumTarihi;
return $this;
}

public function getOgrenci(){
return $this->_ad . " " . $this->_soyad . " " . $this->_DogumTarihi;
}
}

Art?k tek sat?rda verilerimizi istedi?imiz ?ekilde de?i?tirebiliriz. Nas?l m??


$ornek = new Ogrenci;

$ornek->setAd('Bilal')->setSoyad('Baraz')->setDogum('1993');

echo $ornek->getOgrenci();

?ki ?ekilde de ç?kt?m?z ?u ?ekilde: Bilal Baraz 1993

Fluent Pattern, baz? yerlerde method zincirleme (method chaining) olarak da geçebiliyor. Türkçe sözlük kar??l??? ak?c? arayüz‘dür.

?ki yaz?m stili aras?nda tek fark ise: ikinci yöntemde methodlar?m?z ald??? de?erleri


return $this;

ile döndürüyor olmas?.

Son söz:

Tasar?m desenleri dilden ba??ms?zd?r. Ben yaz?mda PHP kulland?m. Bu örne?i javada da uygulayabilirsiniz javascriptte de ya da daha farkl? bir OOP prensiplerine uygun dilde.

Bu yazı Programlama kategorisine gönderilmiş ve , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir