Tasarım Deseni: Factory Design Pattern

Bugün olu?turucular (kurucu) tasar?m desenlerinden biri olan “factory design pattern” ne oldu?una dair konu?al?m ve birkaç örnek yapal?m. Burada amaç haz?rlayaca??m?z genel tan?ml? bir arayüz üzerinden di?er nesnelerimize eri?mek ve i?lemlerimizi bu ?ekilde gerçekle?tirmektir.

Mesela sistemimizde kulland???m?z birçok s?n?f olabilir. bunlar? gerekti?inde sisteme dahil ediyoruz. Geçmi? tecrübelere dayanarak bizden öncekiler bunu daha esnek bir arayüz ile yapman?n kaliteyi art?raca?? sonucuna varm??lar ve ortaya çözüm önerisi sunmu?lar. “Gayet de güzel yapm??lar” demek isterim buradan her nerde ya??yor ve/veya ya?at?l?yorlarsa 🙂

Deseni anlamak için basit bi yap? haz?rlayal?m.

index.php

– inc (s?n?flar?m?z?n bulundu?u klasör)

 • uye.class.php
 • veritabani.class.php

Burada index.php içerisinde sisteme, gerekti?inde inc klasörü içinden istedi?imiz s?n?f? dahil edece?iz. Ben s?n?flar?m? (*.class.php) standart ?ekilde isimlendirerek sakl?yorum. Bu k?sm? sizin kullan?m al??kanl???n?za kalm??. ?stedi?iniz ?ekilde isimlendirebilirsiniz.

uye.class.php


Class uye{
  public function oturumAc()  {
    return '<p>Buras? ÜYE s?n?f?nda bulunan OTURUMAC fonksiyonu</p>';
  }
}

veritabani.class.php


Class veritabani{
  public function baglanti() {
    return '<p>Buras? VER?TABANI s?n?f?nda bulunan BAGLANTI fonksiyonu</p>';
  }
}

index.php

class load{

 public static function yukleyici($class){
   try{

     $dir = 'inc/' . $class . '.class.php';

     if(file_exists($dir)){   // s?n?f dosyas?n?n varl???n? kontrol ediyoruz.
       include_once $dir;   // var ise sisteme dahil ediyoruz.
       return new $class;   // ça??rd???m?z s?n?f? tan?ml?yoruz.
     }else{
       throw new Exception('<p>S?n?f Bulunamad?</p>');
     }

   }catch(Exception $e){

     echo $e->getMessage(); // içeride yakalanan hatalar? ekrana bas?yoruz.

   }
 }

}

Aç?klama sat?rlar? eklemeye gayret ettim. Bu örnekte gayet esnek bir arayüz ile s?n?flar?m?z? sisteme dahil edebiliyoruz.

Örnek Kullan?m:


// "uye" s?n?f?nda bulunan "oturumAc" fonksiyonunu ça??r?yorum.
echo Load::yukleyici('uye')->oturumAc();

// "veritabani" s?n?f?nda bulunan "baglanti" fonksiyonunu ça??r?yorum.
echo Load::yukleyici('veritabani')->baglanti();

// Olmayan bir s?n?f ça??rarak hata olu?tural?m.
Load::yukleyici('Test');

Ekran Ç?kt?s?:

factory

Ba?ka bir örnek de kitaplarla ilgili bir yap? üzerine olsun:

index.php
kitap.class.php

index.php kaynak kod:


<?php
include_once("inc/kitap.class.php");
$kitap = new kitap;
echo "<b>Öykü Ktab?n?n Ad?:</b> ".$kitap->kitapIste('oyku')->kitapAdi();
echo "<br/><b>Öykü Ktab?n?n Yazar?:</b>".$kitap->kitapIste('oyku')->kitapYazari();
echo "<br/><br/>";
echo "<b>Roman?n Ad?:</b> ".$kitap->kitapIste('roman')->kitapAdi();
echo "<br/><b>Roman?n Yazar?:</b> ".$kitap->kitapIste('roman')->kitapYazari();
echo "<br/><br/>";
echo "<b>?iir Kitab?n?n Ad?:</b> ".$kitap->kitapIste('siir')->kitapAdi();
echo "<br/><b>?iir Kitab?n?n Yazar?:</b> ".$kitap->kitapIste('siir')->kitapYazari();
?>

kitap.class.php kaynak kod:

Örnekte kullanmak için gereken s?n?flar? tek dosya içinde tan?mlad?m.


class kitap{

   public $ad;
   public $yazar;

   function kitapIste($tip){

      $deger = NULL;

      switch ($tip) {
        case "oyku":
          $deger = new oyku;
        break;
        case "roman":
          $deger = new roman;
        break;
        case "siir":
          $deger = new siir;
        break;
      }

      return $deger;

   }

}

class oyku{

   function kitapAdi(){
     return $this->ad = "De?irmen";
   }

   function kitapYazari(){
     return $this->yazar = "Sabahattin Ali";
   }
}

class siir{

   function kitapAdi(){
     return $this->ad = "Ne Güzel ?ey Hat?rlamak Seni";
   }

   function kitapYazari(){
      return $this->yazar = "Naz?m Hikmet Ran";
   }
}

class roman{

   function kitapAdi(){
     return $this->ad = "?stanbul Hat?ras?";
   }

   function kitapYazari(){
     return $this->yazar = "Ahmet Ümit";
   }
}

Ekran Ç?kt?s?:

factory1

Bu yazı Programlama kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir