Etiket arşivi: php

PHP ile Resimlerinizi / Fotoğraflarınızı CSS Koda Dönüştürmek

Bu yaz?mda PHP’de haz?rlanm?? ho? bir s?n?ftan bahsedece?im. Bu s?n?f ile resim dosyalar?n?z? CSS kod haline çevirebilece?iz. Asl?nda bu yaz? ile PHP’nin -herhangi bir programlama dilinin desem daha do?ru olacak- gücünün yaz?l?mc?n?n hayal gücü ve becerisine ba?l? oldu?unu görece?iz. S?n?f?n … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 6 yorum

PHP ile Bir Dizi Veriyi Tek Satırda Fonksiyondan Geçirme

Elimizde dizi (array) halinde bir s?ra veri var. Bu verileri herbirini s?rayla bir fonksiyondan geçirmek istiyorsunuz. Döngüye vesaire sokmaktansa öntan?ml? array_map() fonksiyonu ile ayn? i?lemi tek sat?rda gerçekle?tirebilirsiniz. Ne demek istedi?imi bir örnekle aç?klayay?m: Dizimiz: 1, 2, 3, 4, 5 … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

PHP ile Dosya İşlemlerinde glob() Fonksiyonu

Son zamanlarda akl?mda hep olan uygulanabilir esnek bir eklenti sistemi nas?l olur/olmal?? sorusuna cevap ararken i?im glob() fonksiyonuna dü?tü. ?stedi?imiz dizinde istedi?imiz tür dosyalar? dizi halinde döndürmemizi sa?l?yor. Örne?in; yazd???m?z takdirde bize çal??t???m?z dosyan?n bulundu?u dizindeki ne var ne yok … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

PHP’de exec() Fonksiyonu ve Kullanımı

MS Dos’ta host üzerindeki i?lemlerimizde kulland???m?z komutlar? PHP’de exec() komutu ile i?letebiliyoruz. Örne?in MS Dos üzerinde dizinimizdeki dosyalar? listelemek için “dir” komutunu kullan?yor idik. Bu i?lemi PHP’de ?u ?ekilde yapabiliyoruz: Ekran Ç?kt?s?:

PHP kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 6 yorum

PHP ile URL Adres Parçalama

PHP ile desenler kullanarak url çekerdik. Fakat bunun çok daha kolay yolu varm??. Öntan?ml? gelen parse_url() fonksiyonuna girdi olarak gönderdi?imiz url adresi parça parça bize dizi halinde geri döndürüyor. Örne?i inceleyelim: Ekran Ç?kt?s?: Ba?ka bir örnek de ?öyle: Ekran Ç?kt?s?: … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

PHP ile Benzerlik Bulma

Bir blogunuz veya haber siteniz var. ?çeri?inizin alt?na o yaz? ile alakadar yaz?lar? ziyaretçinize önermek isteyebilirsiniz. Asl?nda performans yönünden direkt veritaban? sorgular? ile bu i?lemi yapman?z daha iyi olacakt?r. Fakat PHP’de de bunun çözümü oldu?unu ve pek bilinmedi?ini göstermek için … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 2 yorum

PHP ile .ini Uzantılı Dosyaları Okuma

Zend Framework kurcalam?? ki?iler hat?rlayacaklard?r. Framework kendi içinde baz? bilgileri .ini dosyalar?nda tutuyor, oradan okuyup i?liyor idi. Bu yaz?mda da kendi .ini dosyam?z? PHP ile okuyaca??z. Benim örnek olarak haz?rlad???m ini dosyam?n içeri?i:

PHP kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | 2 yorum

PHP’de ZIP Dosya Bilgileri Alma ve Arşivi Klasöre Çıkarma

Bir ar?iv dosyam?z ile ilgili bilgilere ihtiyac?m?z oldu?unda öntan?ml? fonksiyonlar?m?z bizim imdad?m?za yeti?iyor. Öncelikle s?n?f?m?z? ça??ral?m ve üzerinde i?lem yapaca??m?z ZIP dosyam?z? açal?m

PHP kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

PHP ile ZIP Arşiv Oluşturma

Ar?iv dosyalar? ile ha??r ne?ir olacak bir projeniz var ise problemlerinizin çözümü önceden dü?ünülmü? ve öntan?ml? olarak PHP’ye eklenmi?. Bu yaz?mda, tan?mlanm?? ZIP fonksiyonlar?yla zip ar?iv olu?turma i?lemlerine de?inece?im. Öncelikle s?n?f?m?z? ça??r?yoruz

Genel kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 5 yorum

Daha Güvenli, Esnek ve İşlevsel Bir Yapı için PDO (PHP Data Object)

PHP 4 sürümünde veritaban?m?za eri?mek ve i?lemlerimizi gerçekle?tirmek için kulland???m?z veritaban? program?na özgü komutlar? kullanmam?z gerekiyordu. Örne?in; MySQL için ba?lant? açma: mysql_connect(); PostgreSQL için ba?lant? açma:  pg_connect(); komutlar?n? bilmemiz gerekiyordu.

PHP kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | 3 yorum