Etiket arşivi: kütüphane

Handlebars.JS: Front-End Javascript Template Sistemi

Son zamanlarda yaz?l?m geli?tirirken kar??la??lan problemlere yönelik geli?en yaz?l?m prensipleri ile daha yal?n, okunabilir, düzenlenebilir yap?lar olu?turmal?y?z. Sadece back-end yap?da frameworkler d???nda front-end k?sm?nda da çe?itli templating kütüphaneleri geli?tirildi. Bunlardan bir tanesi bugünkü yaz?m?n konusu olacak: Handlebars.JS Bu kütüphaneyi ?u … Okumaya devam et

Javascript / jQuery, Programlama kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Basit ama Hızlı Uygulamalarda Pratik Çözüm: Slim Framework

Slim Nedir? Slim özünde bir micro framework’tür. Basit ama h?zl? uygulamalar ve/veya API servisleri yazacaksan?z büyük çat?l? kütüphanelerle u?ra?mak durumunda de?ilsiniz. ?lla bir kod navigasyonu istediniz. ??te tam bu noktada Slim micro-framework devreye giriyor. Ben çok be?endim sizin de be?enece?inizi … Okumaya devam et

Nasıl Çalışır?, PHP, Programlama kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | 5 yorum

Medeniyet Teknolojiyle Değil, “İnsan” ile Yol Alır!

Bu yaz?mda medeniyetten bahsedece?im. Medeniyeti ilerleten, geli?tiren faktörlere bakaca??m. Al???lm???n aksi durumlar art?k daha fazla göze batmaya ba?lad?. Asl?nda problemler hep vard?. Ayn? yerde duruyorlard?. Biz görmüyormu?uz. Dikkat kesilince rahatl?kla farkedilen bu sorunlar?n çözümleri de gayet basit. Basite indirgemeyi ço?u … Okumaya devam et

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 2 yorum

ffmpeg Kütüphanesi – ffmpeg_frame Nesnesi ve Kullanımı

ffmpeg_frame nesnemiz ile thumbnail olu?turabilir, olu?turdu?umuz thumbnailleri düzenleyebiliriz. ?lk olarak i?e nesnemizi sayfada tan?mlayarak ba?layal?m. $frame = new $ffmpeg_frame($[GD kaynak de?i?keni]); [GD Kaynak De?i?keni] dedi?imiz de?i?ken GD Kütüphanesi yard?m?yla olu?turdu?umuz tuvalin kayna??d?r. Daha aç?k olmak gerekirse üzerine i?lem yapaca??m?z zemini … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 2 yorum

ffmpeg Kütüphanesi – ffmpeg_movie Nesnesi ve Kullanımı

?lk nesnemiz “ffmpeg_movie”. Bu nesnemiz ile medya dosyam?z?n birçok bilgisine ula?aca??z. ?lk i?imiz nesnemizi sayfam?za tan?tmam?z gerekiyor. Bunun için: $dosya = new ffmpeg_movie($dosyaYolu); yazmam?z yeterli olacak. $dosyaYolu de?i?kenimiz de i?leyece?imiz videonun tam adresini tutmaktad?r. Bunun için realpath($dosyaAdi);  ?eklinde fonksiyonumuzu kullanarak … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 1 yorum

ffmpeg Kütüphanesine Giriş ve Barındırdığı İşlevler

“ffmpeg” kütüphanesinin ilk ç?k???nda 3 nesnesi mevcuttu. Fakat versiyon 0.6.0 ile birlikte nesnelerinden biri olan “ffmpeg_animated_gif” nesnesi kald?r?ld?. Elimizde hali haz?rda 2 adet gayet kullan??l? nesnemiz mevcut. Nesnelerimizi tan?yal?m: ffmpeg_movie ffmpeg_frame

PHP kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | 1 yorum