Etiket arşivi: design pattern

Tasarım Deseni: Factory Design Pattern

Bugün olu?turucular (kurucu) tasar?m desenlerinden biri olan “factory design pattern” ne oldu?una dair konu?al?m ve birkaç örnek yapal?m. Burada amaç haz?rlayaca??m?z genel tan?ml? bir arayüz üzerinden di?er nesnelerimize eri?mek ve i?lemlerimizi bu ?ekilde gerçekle?tirmektir. Mesela sistemimizde kulland???m?z birçok s?n?f olabilir. … Okumaya devam et

Programlama kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Tasarım Deseni: Fluent Interface Design Pattern

Fluent Interface, bir Object Oriented Programming (OOP) design pattern (tasar?m deseni)’d?r. Set / Get i?lemleri bar?nd?ran bir s?n?f?n?z var. Çok klasik bir örnek olacak ama yapmak istedi?imiz olay? anlamaya yarayaca??n? dü?ünüyorum.

Programlama kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Tasarım Deseni (Design Pattern) Nedir? Neden kullanmalıyız?

Tasar?m desenleri -design pattern olarak an?l?rlar genelde-yaz?l?m tasar?m? sürecinde sürekli kar??la??lan problemlere tecrübeler do?rultusunda kaliteli çözümler üreten haz?r kal?plard?r. ?stenilen yere gömüp çal??an haz?r tasar?mlar de?ildirler. Asl?nda problemlere getirilen çözümlere yap?lan aç?klamalard?r. Nesneye yönelik programlama prensipleri do?rultusunda olu?turulan s?n?flar?n ba?ka … Okumaya devam et

Programlama kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | 2 yorum