Sosyal Medyayı Yanlış Kullandık

1350412842_sosyal-medya-ve-geleneksel-medya-arasindaki-fark

Sosyal medya diye adland?r?lan platformlar?n ç?k?? fikri ?u idi:

?nsanlar?n sesi yok. Onlara ses olduk. Onlar?n sesi olacak platformu sa?lad?k.

En popüler sosyal medya platformu oldu?u için Facebook’tan örnek verece?im. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de bu fikri savunuyordu. “?nsanlar?n sesi olduk” diyordu. Peki gerçekten amac?na ula?t? m?? Hep beraber fikir yürütelim.

Ula?mad?. ?lk zamanlarda belki böyleydi. Fakat sonradan ne de?i?ti?

De?i?enlere bakacak olursak; ilk zamanlarda gerçekten insanlar bu platformlarda ses buldular. Lakin zamanla bu platformlar art?k sadece özlü söz payla?ma furyas? arac?na dönü?tü. Nedendir bilemiyorum ama zaman içinde insanlar dü?üncelerini, yapt?klar?n? payla?aca?? profillerinde günlük özlü söz payla?ma arac?na çevirdiler. Her gün mütemadiyen girip edebiyat sitelerinden/sayfalar?ndan bulduklar? ve be?endikleri yazar/?air sözlerinden iki?er tane payla??p ç?kmaya ba?lad?lar. Arad???m?z ses buysa bence çok gereksiz ve çöplükten ibaret. Gerçekten özlü söz say?labilecek, edebiyat içeren o güzel sözler de s?radanla?t? ve de?er kaybetti.  Tabi ki payla??labilir. Kimseye burada sosyal medya payla??m yasalar? dayatacak de?ilim.

Kendimizi sorgularsak: Bunun bir anlam? ya da böyle bir zaruretimiz var m??

Olmamal? bence. Abart?yoruz çünkü. ?u da bir gerçek ki sosyal medya bir zarurettir. Bunu kabul ediyorum. Bu platformlar insanlar aras?ndaki gündemi çok net görebilece?imiz yerler halini ald?. Bunun da gerekli oldu?unu dü?ünüyorum ?ahsen. Geleneksel medya kurulu?lar? dahi reytingi bu platformlardan ölçüyorlar art?k.

?nsanlar da biraz ü?engeç midir yarad?l??tan bilemiyorum ama yazmak yerine yaz?lm??? payla?mak i?lerine geliyor.

Hep kötüledin. Hiç mi art?s? yok bu i?in?

Var tabi ki 🙂 Nedir? derseniz: En az?ndan edebiyat?m?za zaman?nda verilmi? ve verilmeye devam eden kaliteli ürünlerden bu ?ekilde haberdar oldular. Bu durum, okuma al??kanl??? bu denli zay?f bir toplumda gördü?üm en güzel fayda oldu belki de 🙂 Daha fazla okuyan ve dü?ünebilen/yorumlayabilen bireyler yeti?mesi dile?iyle.

Bu yazı Genel, Kişisel kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir