Round Robin İş Zamanlama Algoritması

Sunucuya yap?lan istek yo?unlu?undan dolay? hepimiz i?lerimizin bir yerinde s?k?nt? ya?am???zd?r. Tabi ki bu problem yeryüzünde ilk defa bizim ba??m?za gelmiyor. 🙂 Bizden öncekiler de ayn? yollardan geçti?i için bu soruna çözüm aram??lar. Çal??malar?n sonucu olarak ortaya Round Robin algoritmas? ç?km??.  Özellikle i?letim sistemleri konusunda epeyce bilinirli?i olan bir algoritmad?r.

Bir siteniz var. Anl?k olarak gelen ziyaretçilerin hepsine ayr? ayr? cevap veremiyor hale geldiniz. Sunucunuz kald?ram?yor. Sitenize gelen ziyaretçilerin isteklerine tek DNS üzerinden cevap vermek yerine birden fazla DNS çal??t?rmak gelen anl?k istek yo?unlu?unu yorulmadan kald?rabilir hale gelebilirsiniz. Burada asl?nda gelen istek yükünü da??tm?yoruz. Gelen istekleri birden fazla adreste i?liyoruz. S?raya soktu?umuz adresler gelen istekleri i?leyip istemciye cevap vermekle yükümlü oluyor. Bu da size cevaplanmam?? soru b?rakm?yor ve ziyaretçinizi memnun a??rl?yorsunuz. 🙂

Örnek olarak rastgele zaman dilimi belirleyelim: Ben 7 saniye olarak belirledim.

P1 i?lemi için -> bitirme süresi: 16 sn
P2 i?lemi için -> bitirme süresi: 15 sn
P3 i?lemi için -> bitirme süresi: 8 sn
P4 i?lemi için -> bitirme süresi: 3 sn

?lk olarak P1 i?lemi sürece girer. 16 – 7 = 9 sn kal?r.
P2 i?lemi sürece al?n?r. 15 – 7 = 8 sn kal?r.
P3 i?lemi kuyruktan ç?kar. 8 – 7 = 1 sn kal?r.
P4 i?lemi sürecte s?radaki i?lem: 3 – 7 (süreç bitti)

S?ra tekrar ba?a döner.

P1 -> 9 – 7 = 2 sn kal?r.
P2 -> 8 – 7 = 1 sn kal?r.
P3 -> 1 – 7 (süreç bitti)
P4 -> P1 (süreç bitti)

??lem süreçleri ba?a döner.

Gantt Chart çizelgesi de ?u ?ekilde olu?ur:

robin-sureciBu algoritman?n en avantajl? özelli?i di?er çözümlere göre en ucuz yöntem olmas?d?r. Fakat hosting üzerinde kar??lad???n?z istemci isteklerini farkl? hostlarda adresledi?iniz için her istekte ayn? makineye gitmeme ihtimali oldu?undan oturum (session dü?mesi) ya?ayabilirsiniz. Access log kullan?yorsan?z farkl? sunucular?n?za ayr? ayr? log yaz?l?r. Bir sunucuda yap?lan veri giri?i herhangi bir önlem almazsan?z di?er sunucuya gitmez. Önlemlerinizi al?r do?ru ad?mlar? atarsan?z ba?ar?l? bir algoritmad?r. S?rt?n?z? kolay kolay yere getirmez. 🙂

Bu yazı Algoritma, Nasıl Çalışır? kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir