Pisagor Üçlemelerinin (Special Pythagorean triplet) Algoritması ve Çözümü

Pisagor üçlü say?lar?n?n yap?s? ?u ?ekildedir:

a, b, c do?al say? olmak üzere; a < b < c olsun.

a² + b² = c² (Örne?in: 3² + 4² = 5²)

Biz bu algoritma çal??mam?zda a + b + c = 1000 denklemini sa?layan özel pisagor üçlememizi bulaca??z. (a, b, c say?lar?n? ve a*b*c’nin ne oldu?unu bulal?m.)

Ak?? ?emam?z? maddeler halinde listelersek program?m?z?n izleyece?i i?lemler ?u ?ekilde olacak:

  1. a = 1, b = a + 1 tan?mla (a < b < c durumunu koruyan üçlemeyi ar?yoruz.)
  2. a < 1000 olana kadar e?itli?imizi (a² + b² = c²) sa?layacak olan a’n?n alabilece?i tüm ihtimalleri deniyoruz.
  3. Her a say?s? için b = a + 1 tan?mlayarak e?itsizli?imizi sa?lay?p sa?lamad???na bak?yoruz.
  4. her a ve b de?eri için c = 1000 – (a + b) de?erini al?p a² + b² = c² e?itli?imizde yerine yaz?yoruz.
  5. 4. ad?mda sa?layan de?erler için a, b, c say?lar?m?z? ekrana bas?yoruz.
  6. De?erlere ula?t???m?z an i?lemimizi bitirip program? sonland?r?yoruz.

Koda Dökümüne bakacak olursak:

C Kodu:

pisagor-c

C Kaynak Kodu

C++ Kodu:

cpp-pisagor

C++ Kaynak Kodu

Java Kodu:

java-pisagorJava Kaynak Kodu

Bu yazı Algoritma, Programlama kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir