CloudFlare Nedir? Nasıl Kullanılır?

CloudFlare Nedir?

CloudFlare 2009 y?l?nda Matthew Prince, Michelle Zatlyn ve Lee Holloway taraf?ndan geli?tirilmeye ba?lanm??,son zamanlarda tüm Dünyan?n ilgisini üzerine çeken bir sistemdir. Sitelerinizi DDos ve spam olarak adland?ralan sald?lardan bir nebze de olsa koruyabilirsiniz. Ücretli ve ücretsiz kullan?m seçene?i olan sistemin, ücretsiz versiyonuyla bile sitelerinizde kesinti olmadan yay?na devam edebilirsiniz.

Okumaya devam et

Genel, Nasıl Çalışır? kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | 2 yorum

Matematik: Euler Totient Fonksiyonu

Bu yaz?mda kripto (?ifreleme) yöntemlerinde de kilit noktalarda kullan?lan matematiksel bir fonksiyon olan Totient fonksiyonundan bahsedece?im. Genellikle Euler Totient ya da Euler’in Totienti olarak adland?r?lan Totient, ?sveçli matematikçi Leonhard Euler taraf?ndan ortaya konmu?tur. Totient fonksiyonu, Yunan harflerinden phi(\varphi) ile simgelendi?i için Phi fonksiyonu olarak da an?labilir.

Okumaya devam et

Algoritma, Programlama kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

PHP ile Sistemin CPU Yükünü Bulma

?leri PHP konular?ndan olan sistem i?levlerinden biri CPU yükünün yüzdelik de?erlerine ula?mak için öntan?ml? fonksiyonlar mevcuttur.

Ön Bilgi:

  • PHP sürümünüz 5.1.3 ve üstü bir versiyon olmal?d?r.
  • Windows sistemlerde çal??maz. Yani Windows kurulu bilgisayar?n?z?n localhost’unda cevap alamayabilirsiniz. PHP destekli bir hostta denerseniz dönen diziye eri?iminiz mümkündür.

Okumaya devam et

PHP, Programlama kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

20 Aralık 2013 EnterPrize Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi

Yakla??k 450 fikir içerisinden son 50’ye kalan fikir sahibi ekipleri bilgilendirme amaçl? bir etkinlik yap?ld?. Geçti?imiz cuma günü (20 aral?k 2013) Bo?aziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nün ev sahipli?inde gün boyu gerçekle?tirilen oturumlarda hukuki süreçten i? planlamaya, yat?r?mc? ekosisteminden borsaya kadar birçok konuya de?inildi. EnterPrize Giri?imcilik Zirvesi’nde ben de kat?ld?m. Piyasay? görmeme, di?er giri?imci arkada?larla ileti?ime geçme f?rsat?m oldu.

Okumaya devam et

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Medeniyet Teknolojiyle Değil, “İnsan” ile Yol Alır!

7043571834_567472725_milliKtphane

Bu yaz?mda medeniyetten bahsedece?im. Medeniyeti ilerleten, geli?tiren faktörlere bakaca??m. Al???lm???n aksi durumlar art?k daha fazla göze batmaya ba?lad?. Asl?nda problemler hep vard?. Ayn? yerde duruyorlard?. Biz görmüyormu?uz. Dikkat kesilince rahatl?kla farkedilen bu sorunlar?n çözümleri de gayet basit. Basite indirgemeyi ço?u zaman tercih etmem. Lakin görülen köy de k?lavuz istemiyor. Hayat? her zaman zora sokman?n da bir anlam? yok. Dünya üzerinde gelmi? geçmi? her insan?n dü?ündü?ü ve içinde bulundu?u “medeniyet”ten bahsedece?im bugün. Zannedilenden farkl? neden-sonuç ili?kileri var(m??). Bu ba?l??? atmamdaki en büyük sebep ise Haber Kalem‘in de?erli kalemlerinden olan Mehmet Aktulgal?bey olmu?tur. Milli Kütüphane ile ilgili yaz?s?n? okudum ki beni epey endi?elendirmi?tir.

Okumaya devam et

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 2 yorum

Nesneye Yönelik Programlama’da (OOP) Sınıf Soyutlama

Nesneye yönelik programlama yakla??mlar?nda önemli bir kavram soyut s?n?flard?r. Soyutlama i?lemi ile ayn? zamanda çok biçimlilik mant???na da zemin haz?rlam?? oluyoruz. Soyut s?n?flar gövde içermez ve geni?letilen s?n?f taraf?ndan kullan?ld?ktan sonra sonland?r?lmas? zorunludur. Soyut denmesinin sebebi de gövde içermemesinden dolay?d?r ve bu gövde olu?turmay? kendinden türeyen s?n?flara b?rak?rlar. Birazdan örnek kod parçalar? ile ne demek istedi?imi daha net anlatabilmi? olaca??m. Ufak ufak geçelim konumuza. Örnek bir soyutlanm?? yap?y? a?a??daki resimde görebilirsiniz:

UML Diyagram?

UML Diyagram?

Calisan s?n?f?m?z bir soyut s?n?ft?r. ?çerisinde calis() fonksiyonu soyutlanm??t?r. En az bir tane soyut s?n?f bar?nd?rmas? ilgili s?n?f? soyut yapmaya yeter. Ayn? zamanda gövdeli (soyut olmayan) i?levler de bar?nd?rabilir. Bu gövdeli i?levleri alt s?n?flar sonland?rmak zorunda de?ildir. calis() i?levi her pozisyondaki eleman için farkl? i?leyece?inden gövdesi farkl? olacakt?r. Bu yüzden calis() fonksiyonu soyutlanarak gövdesinin ne olaca??n? alt s?n?flara b?rak?r.

Okumaya devam et

PHP, Programlama kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Türkiye’de Kitap Sektöründeki Yaptırımlar ve Verilen Önem

Al??veri? sitelerinin kitap kategorilerinde epey zaman geçiririm. Fakat birkaç gün önce elime geçen e-kitap diye tabir etti?imiz ePub versiyonunda bir eseri okumaya ba?lad?m. Tesadüfen denk geldi?im e-kitap ile ilk defa deneyimledi?im bu okuma tarz?n? aç?kças? sevdim de. 🙂 Klasik sektörde s?k?nt?lar devam etse de yine de korsana kar?? oldu?um için bir dahaki e-kitab?m? aramaya koyuldum. Bunlar?n piyasas?n? daha önceden hiç bilmiyor, nerede sat?ld???ndan bile haberim yoktu. Neyse ki internet sitelerinin baz?lar?nda romanlar?n elektronik versiyonlar?n?n sat??? yap?ld???n? gördüm. Bu kar??la?ma, benim için hiç ama hiç ho? olmad?.

Okumaya devam et

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Toplumumuzda Gelişen Lobicilik Geleneği

Toplumda y?llard?r hissedilen al??kanl?klar dile getirilmiyor. Kemikle?mi? düzen darbe alm?yor, ald?r?lm?yor. ?nsan olmam?z? sa?layan özelliklerimizin bir k?sm?n? daha lise, üniversite y?llar?m?zda “baz?” masalarda b?rak?p devam etmi?iz yolumuza. Her koyun kendi baca??ndan mesul nas?l olsa de?il mi?! Bu sat?rlar? ?uan yazma gere?i duymu?sam de?il! Bir koyunun baca?? gidince di?erininki de gidiyor. “Ben” kavram?ndan bir nebze uzakla?al?m, “Biz” kelimesinin ne ihtiva etti?ini iyice ö?renelim. Ondan sonra hangisini kullan?rsan?z kullan?n. Umrumda de?il!

Peki problem ne? Olu?an çatla??n ba?? nerede? Biz hangi baltan?n sap?y?z?

Sorunumuz “hak” kavram?n?n ortadan kalkmas?. Problem büyük. Problem, içgüdüsel. Yeni dünya düzeninin kapital gözleri bu kavramdan bihaber. Aileler zaten bilgisiz. En entelektüelinin o?lu/k?z? bile bugün i?i dü?ünce lobinin en sa?lam?n? kurabiliyor. Çok ba?ar?l? bir ?ekilde ö?retilmi?. Biz küçüktük. Zaman?n büyükleri geçi? dönemine farkl? yoldan girdiler.

Okumaya devam et

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | 3 yorum

23.11.2013 Tarihli “Kitapların Zararlıları: Kişisel Gelişim Kitapları” Adlı Yazım ile İlgili Cevap ve Düzeltme

Merhaba Sevgili Okurlar?m,

Bugünkü yaz?mda bir yanl?? anla??lmay? düzeltece?im. Üzerime do?rultulan oklar?n yaylar?ndaki (bana göre) hatadan bahsedece?im. Mazallah hiçbirimiz kör bir ok parças?na gitmek istemeyiz. 🙂

Meselemiz dün (23.11.2013) yay?nlad???m “Kitaplar?n Zararl?lar?: Ki?isel Geli?im Kitaplar?” adl? yaz?mdan sonra olu?tu. Yaz?m? okurlarken bir meslek grubundan arkada?lar hiç beklemedi?im noktalara tak?lm??lar ve en tabii haklar? olarak bu rahats?zl?klar?n? bana mail yolu ile iletmi?lerdir. Öncelikle bu geri bildirimlerinden ötürü kendilerine çok te?ekkür ediyorum. Bu geri bildirimler sayesinde önümü, do?rular?m?, yanl??lar?m? ve nas?l anla??ld???m? çok daha sa?l?kl? bir ?ekilde ö?reniyorum. Sadede geleyim isterseniz.

Okumaya devam et

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Kitapların Zararlıları: Kişisel Gelişim Kitapları

Kitap: Hayat?n?zdan koparmaman?z gereken nesneler bütününe verilen cins isim. En az?ndan benim sözlü?üme göre bu böyle.
Gerçek manada donan?m istiyorsan?z kitaplar bulunmaz hint kuma??d?r. Ki?ileri mukayese ederken tek yönlü bakmak do?ru olmasa da düzenli okuyan bir birey ile okumayan ya da çok az okuyan bireyi birbirinden ay?rt etmek inan?n çok kolay. Kitaps?z olmak da bir tercih. E?er insan de?ilseniz tabi 🙂

Kocaeli Kitap Fuar?

        Bu yaz?m? kaleme almamdaki en büyük etken; her seferinde kitapç?lar? gezmeye ç?kt???mda raflar?n az?msanmayacak derecede fazla “ki?isel geli?im” kitaplar?yla doldurulmas?n? görmem oldu. Benim gördü?üm kadar?yla bu dünya dönmeye devam etti?i sürece bitmeyecek baz? sektörler var. Bunlar: g?da sektörü ve insan denilen varl???n do?al zaaflar? üzerine oynayan her ne geliyorsa akl?n?za!

Okumaya devam et

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 3 yorum