Mahatma Gantti – Basit Gantt Çizelgesi Oluşturucu

Mahatma Gantti Gantt Çizelgesi Örne?i

Mahatma Gantti ile Haz?rlad???m Gantt Çizelgesi

Önceki bir yaz?mda gantt çizelgesinden bahsetmi?tim. Bu yaz?mda da projelerinizde olu?turaca??n?z çizelgeyi daha k?sa yolla ve görsel aç?dan ihtiyac? kar??layacak ?ekilde yapabilmenizi sa?layan PHP ile haz?rlanm?? bir s?n?ftan bahsedece?im.

Mahatma Gantti Nedir?

Gantt çizelgeleri olu?turmak için Bastian Allgeier taraf?ndan PHP ile haz?rlanm?? i? planlamas?na yard?mc? aç?k kaynak bir s?n?f. MIT lisans?yla lisanslanm?? olan Mahatma Gantti adl? s?n?f, resimde de görebilece?iniz gibi gayet anla??l?r ve oldukça basit yap?dad?r.

Okumaya devam et

Genel, PHP, Programlama, Web Tasarım kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | 2 yorum

Gantt Çizelgesi Nedir? İş Yönetimindeki Rolü Nedir?

Gantt Çizelgesi Örne?i

Gantt Çizelgesi Örne?i

Bu yaz?mda programlama / yaz?l?m kavramlar?ndan biraz s?yr?l?p “proje yönetiminde planlama nas?l yap?l?r?” “Gantt çizelgesi nedir?” sorular?n? irdeleyelim. ??in planlama k?sm? genelde gözard? edilen parçalardand?r. Önemli k?sm?n projenin yönetimi, projede nerede oldu?unuzu görebilmektir. Bu ihtiyac? giderebilmek ad?na Henry Gantt 1910’da Gantt Çizelgesini çizmi?tir. Bu çizelgeden, kullan?ld??? alanlardan, yararlar?ndan bahsedece?im.

Okumaya devam et

Genel, PHP, Programlama kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Medoo: Tek Dosyalık PHP Database Framework

medooProjelerinizde hibrit bir yap? kurmak her zaman esnekli?i ile size zaman kazand?racakt?r. Bu hibrit yap?ya katk?da bulunaca??n?z k?s?mlardan biri de veritaban? k?sm?d?r. ?htiyaçlar do?rultusunda MySQL’den SQLite’a geçmeniz gerekebilir. Böyle bir durumla kar??la?t???n?zda tek yönlü bir yap? kulland???n?z takdirde tüm kodlar?n?z? ba?tan a?a?? de?i?tirmek zorunda kalacaks?n?z. Bu sorunsala çözüm olmas? için aç?k kaynak bir veritaban? çat?s? geli?tirilmi?: Medoo.

Okumaya devam et

PHP, Programlama, SQL kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | 3 yorum

Kullanıcının Mobil Olup Olmadığını Öğrenme

php_mobile_detectTeknolojik geli?meler ve de?i?en al??kanl?klar websitelerinin de yap?s?n? ister istemez farkl? bir yola soktu. Bunlardan en önemli de?i?im ise esnek websiteleri oldu. Daha önce responsive (esnek) websiteleri ile ilgili haz?rlad???m yaz?ya da göz atabilirsiniz. Kullan?c?lar?n?z? onlar siteye girer girmez ne kadar sa?l?kl? ?ekilde tan?yabilirseniz o kadar yararl? olacakt?r. ?lk ba?ta ö?renmeniz gereken bilgilerden biri de sitenize gelen ziyaretçinin nas?l bir cihaz ile ba?land??? bilgisidir. Bununla ilgili internette istemedi?iniz kadar kod parças?, makale bulabilirsiniz. Ben de bildi?im yöntemler d???nda neler yap?labilir / yap?lm?? diye arar iken denk geldi?im aç?k kaynak bir s?n?ftan bahsetmek istiyorum. ?lk bak??ta çok ho?uma giden bu s?n?f? blogumda da payla?mak istedim. Her cihaz için fazlas?yla detayland?r?lm?? bu s?n?f? kullanman?z üzerinizdeki yükün büyük bir k?sm?n? hafifletecektir. Sözü fazla uzatmadan s?n?f ile ilgili çekti?im demo görüntülere geçeyim.

Okumaya devam et

PHP, Programlama, Web Tasarım kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Blogların Magazin Sitesi – blogkonusu.com

Blog yazarlar?n? bir platformda toplamay? amaçlayan blogkonusu.com bir nevi yazarlar?n birbirlerini takip edebilece?i magazin sitesi diyebiliriz. Ki?iler yaz?lar?n?n tan?t?m?n? platform arac?l??? ile -kategorisine göre- yapabiliyorlar. Platformu takip eden di?er yazarlar ile ortak paydada bulu?man?za olanak sa?layan blog konusu, klasik dizin sitesi mant???na olan bak?? aç?s?n? de?i?tirmeye hedefliyor.

Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum bırakın

22 Şubat 2014 – PHPKonf. PHP Konferansı’ndan İzlenimlerim!

Son 1 senedir PHP ad?na düzenlenen etkinlikler, seminerler art?? gösterdi. Art?k yava? yava? PHP geli?tiricileri de kendi ekosistemlerini daha sa?lam temellerde kurmaya ba?lad?lar. En az?ndan birbirlerini tan?ma, fikir al??veri?i yapma f?rsat? yakalad?k. Bu güzel geli?meleri gördükçe kat?lmamak elde de?il dedim ve 22 ?ubat 2014’te düzenlenen programa; PHP Konf.‘a ben de kat?ld?m. Ayn? dili konu?tu?umuz insanlarla sohbet ettim. Düzenlenen oturumlarla daha ileri götürecek bilgiler edindim. Konferans Bahçe?ehir Üniversitesi Be?ikta? Kampüsü’nde düzenlendi. ?lgi hayli yo?undu. Ayr?ca Payla?.com sponsorlu?unda da canl? yay?n vard?.

Okumaya devam et

Etkinlikler, Genel, Kişisel, PHP, Programlama kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | 8 yorum

Filmlerde Kullanılan Kodların Gerçek Amaçları

Bilim & Teknik Dergisi ?ubat 2014 say?s?nda kar??la?t???m ba?ta ki?isel u?ra? olarak yay?na ba?layan fakat daha sonradan kolektif bir yap?ya bürünen bir blogtan bahsedece?im. Çok da büyük bir mazisi yok asl?na bakarsan?z. ?ki ayl?k bir site hakk?nda konu?uyorum ?uan. Bu blog asl?nda büyük bir karanl?k noktaya ???k tutmu?tur benim nazar?mda. 🙂 Birçok filmde kar??la?m???zd?r. Bilgisayar üzerine olan bir sahnede kahraman?m?z?n ekran?ndan -bizim o anda dikkat etmedi?imiz ya da anlam veremedi?imiz- bir dizi programlama ile ili?kili kod parças? akar, bir parça kod yaz?l?r. Peki o esnada kodlar?n senaryo gere?i ekranda durmas? için oraya bir yerden bir ?ekilde eklenmesi gerekir. Nereden eklenmi? diye sorup ara?t?rmasan?z bile akl?n?zdan saniyelik de olsa merakl? dü?ünceler geçmi?tir. 🙂 Bu derdinizin de çözümü var art?k. Pek bu tarz site konular? yazma al??kanl???m olmasa da bloguma not dü?mek ad?na göndermek istedim. Aralar?nda çok ilginç gelen, gülme sebebi olanlar?na rastlad?m. Baz? sahnelerde fortran kullanan da var, WordPress kaynak kodu olan da 🙂

Blogun adresi: http://moviecode.tumblr.com/

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | 1 yorum

Nesne Arayüzleri: “Interface” (OOP)

Interface(Arayüz) nedir?

Bir s?n?ftan kal?t?mla almak güçlü bir mekanizmad?r, as?l kal?t?m?n gücü bir arayüzden kal?t?mla almas?nda yatar. Bir s?n?f kal?t?mla sadece bir s?n?ftan türetilebilir ancak bu k?s?tlama kal?t?mla arayüzden türetme söz konusu oldu?unda ortadan kalkar yani bir s?n?f birden çok arayüzden kal?t?mla türeyebilir. Arayüzler s?n?flar gibi kod ve veri içermez, sadece tan?m içerir. Asl?nda soyut s?n?flar arabirimlere benzerler ancak soyut s?n?flar kod ve veri içerebildikleri için arayüzlerden ayr?l?r.

Neden Arayüz (Interface) kullan?r?z?

Interface sayesinde türetti?imiz s?n?flar?m?zda zorunlu olmas?n? istedi?imiz methodlar? atlayamay?z. Atlayamay?z çünkü atlad???m?zda hata al?r?z.

Interface (Arayüz) nas?l tan?mlan?r?

Arayüz tan?mlarken class, struct gibi terimlerin yerine interface terimi kullan?l?r.

Okumaya devam et

PHP, Programlama kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | 4 yorum

Basit ama Hızlı Uygulamalarda Pratik Çözüm: Slim Framework

Slim Nedir?

Slim özünde bir micro framework’tür. Basit ama h?zl? uygulamalar ve/veya API servisleri yazacaksan?z büyük çat?l? kütüphanelerle u?ra?mak durumunda de?ilsiniz. ?lla bir kod navigasyonu istediniz. ??te tam bu noktada Slim micro-framework devreye giriyor. Ben çok be?endim sizin de be?enece?inizi umuyorum.

Slim genel yap? itibariyle loglama, hata i?leme / ay?klama, ?ablon mekanizmas? gibi temel birkaç özellikle birlikte geliyor. Ayr?ca gayet anla??l?r ve sade bir dökümantasyonu mevcut.

Ben de kulland?kça Türkçe kaynak olu?mas? aç?s?ndan temelden ba?layarak payla?mak istedim.

Okumaya devam et

Nasıl Çalışır?, PHP, Programlama kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | 5 yorum

Web Tasarımına Responsive (Esnek) Yaklaşımlar


Responsive Ne Demek?

Kelime itibariyle responsive; esnek, hassas anlamlar?n? ta??r. Bizim bu kelimeyle i?imiz de tam bu anlamlar yüzünden ba?l?yor. Son dönemlerde web tasar?m kavram? ile birlikte an?lan responsive kullan?labilirli?i hedefleyen bir yakla??m asl?nda.

Web tasar?m?n neresinde esnek olmal?y?z? Bu ihtiyaç nereden ç?kt??

Teknolojinin gösterdi?i geli?im ile seviniyor, yeni ç?kan elektronik aletleri merakla inceliyoruz. Fakat bu duruma her zaman sevinmeyen bir kesim var 🙂 Tasar?mc?lar! Tabletler, ak?ll? telefonlar, netbooklar, notebooklar?n çe?itli varyasyonlar? piyasaya sürüldükçe uyumluluk problemleri ortaya ç?kt?. Sizin dün ak?am saatlerinde CSS’e döktü?ünüz bir PSD tasar?m? yay?na verdi?inizi varsayal?m. 5 dk sonra elinde tabletiyle gelecek olan arkada??n?z; yay?nlad???n?z tasar?ma göz atmak istedi?inde ufak tefek kaymalar?n yan? s?ra -kodlarken hiç dikkat etmediyseniz- sitede hareket dahi edemeyebilir. Bu çok vahim bir durumdur. Sitenizin fonksiyonel yap?s?, verdi?iniz hizmet ne kadar mükemmel, fevkalede olsa da ziyaretçilerinize en uygun ?ekilde sunamad?ktan sonra bir hiçtir. Yak?n bir zamana kadar sadece taray?c? de?i?ikli?inden olu?an farkl?l?klar bile yeterince s?k?nt? ç?kart?rken bir de çözünürlük farkl?l??? ç?kt? ba??m?za. 🙂 Bili?im sektörü -web ya da masaüstü farketmez- devaml? geli?en / de?i?en dinamiklere sahip oldu?u için bu sektörde bar?nmak, i?in bir ucundan tutmak istiyorsan?z kendinizi de sürekli geli?tirmelisiniz. Web tasar?m i?inde “Ben de var?m!” diyorsan?z ve ?imdiye kadar responsive kavram?n? hiç duymad?ysan?z ?imdi ba?laman?n tam zaman? diyorum! 🙂

Okumaya devam et

Genel, Nasıl Çalışır?, Web Tasarım kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | 5 yorum