Medoo: Tek Dosyalık PHP Database Framework

medooProjelerinizde hibrit bir yap? kurmak her zaman esnekli?i ile size zaman kazand?racakt?r. Bu hibrit yap?ya katk?da bulunaca??n?z k?s?mlardan biri de veritaban? k?sm?d?r. ?htiyaçlar do?rultusunda MySQL’den SQLite’a geçmeniz gerekebilir. Böyle bir durumla kar??la?t???n?zda tek yönlü bir yap? kulland???n?z takdirde tüm kodlar?n?z? ba?tan a?a?? de?i?tirmek zorunda kalacaks?n?z. Bu sorunsala çözüm olmas? için aç?k kaynak bir veritaban? çat?s? geli?tirilmi?: Medoo.

Medoo gibi çok ufak boyutlardaki bir framework ile MySQL, MSSQL, PostgreSQL, SQLite ve daha fazla veritaban? türüyle uyumlu çal??abilmek, geli?tiriciye epey zaman ve h?z kazand?racakt?r. “Mümkün oldu?unca çok veritaban? türüyle uyumlu olaca??z” diye güvenli?i de elden b?rakmam??lar. SQL injection’a kar?? gerekli güvenlik önlemleri de al?nm??. Medoo, basit kullan?m? ve çok iyi haz?rlanm?? dökümantasyonu ile tam not almay? hak eden bir framework olmu?. Ayr?ca ücretsiz olmas? (MIT Lisansl?) da cabas?. Projenizi bar?nd?rd???n?z makinan?n PHP sürümü 5.1+ oldu?u sürece kullanabilece?iniz framework’ün destekledi?i veritabanlar? ise ?unlar:

  • MySQL -> mysql
  • MariaDB -> mariadb
  • MSSQL -> mssql
  • PostgreSQL -> pgsql
  • Sybase -> sybase

?u adresten indirebilece?iniz tek dosyal?k medoo, al???lm?? frameworklerin aksine yal?n ve ufak boyutlarda olmas?yla da dikkat çekiyor. Hem s?k??t?r?lm?? halini hem de geli?tirme amaçl? iki farkl? indirme seçene?i sunuluyor. Bence kullanal?m, kulland?rtal?m 🙂 Ben çok sevdim. Sizin de i?inize yaramas? dile?iyle.

Dökümantasyonu çok güzel haz?rlanm?? fakat yine de ileride bu framework’ün kullan?m?yla ilgili Türkçe kaynak olu?turmas? aç?s?ndan bloguma da ara ara notlar dü?mek istiyorum.

Framework’ün GitHub adresi: https://github.com/catfan/Medoo
Resmi websitesi: http://medoo.in/
Dökümantasyon: http://medoo.in/doc

Bu yazı PHP, Programlama, SQL kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Medoo: Tek Dosyalık PHP Database Framework için 3 cevap

  1. Kullanmak henüz nasip olmadı ama güzel bir frameworke benziyor. Pc gelsin denicem 🙂

  2. Ali der ki:

    Arkadaşlar bu framework değil Class’tır…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir