Medeniyet Teknolojiyle Değil, “İnsan” ile Yol Alır!

7043571834_567472725_milliKtphane

Bu yaz?mda medeniyetten bahsedece?im. Medeniyeti ilerleten, geli?tiren faktörlere bakaca??m. Al???lm???n aksi durumlar art?k daha fazla göze batmaya ba?lad?. Asl?nda problemler hep vard?. Ayn? yerde duruyorlard?. Biz görmüyormu?uz. Dikkat kesilince rahatl?kla farkedilen bu sorunlar?n çözümleri de gayet basit. Basite indirgemeyi ço?u zaman tercih etmem. Lakin görülen köy de k?lavuz istemiyor. Hayat? her zaman zora sokman?n da bir anlam? yok. Dünya üzerinde gelmi? geçmi? her insan?n dü?ündü?ü ve içinde bulundu?u “medeniyet”ten bahsedece?im bugün. Zannedilenden farkl? neden-sonuç ili?kileri var(m??). Bu ba?l??? atmamdaki en büyük sebep ise Haber Kalem‘in de?erli kalemlerinden olan Mehmet Aktulgal?bey olmu?tur. Milli Kütüphane ile ilgili yaz?s?n? okudum ki beni epey endi?elendirmi?tir.

Haber detay?nda okuyaca??n?z gibi Milli Kütüphanemizdeki de?erli eserlerimiz kimlerin elinde aç?k saç?k görmü? olacaks?n?z. “Medeniyet” denilen olgu sayfa aralar?nda filizlenmi? ve yine ayn? sat?rlarda olgunla?m?? bilgi/dü?ünce birikimi ile geli?mi?tir. Teknolojiyle yürüttü?ümüzü sand???m?z medeniyetin temelinde yine insan vard?r. Ayn? zamanda yine kitaplar vard?r. Daha do?rusunu söylemek gerekir ise “bilgi” vard?r. ?çinde bulundu?umuz yüzy?lda yüzeyselle?en kafa yap?lar? türedi?inden dolay? ard?n? arkas?n? pek kurcalamad?k. Teknoloji denilen kavram da bilgi ile oldu?unu gözden kaç?rd?k. Bilgi ile teknolojiyi birbirinden ba??ms?z dü?ündük. En büyük hatam?z? i?te burada yapt?k ki bu yüzdendir belki bu ülkeden “süper beyinler” ç?kmaz oldu. Ben süper beyinlerin Tanr? vergisi oldu?una pek inanm?yorum. Elbet bir yere kadar yetenek say?labilir. Fakat çal??mad?ktan sonra neye yarar ki?!

Ülkede okuma oranlar?ndan, al??kanl?ktan hay?fland???m?z bu dönemlerde ba?ta belirtti?im yaz?n?n benzeri umut k?r?c? haberler görmek gerçekten üzücü bir hal almaya ba?lad?. Buna engel olmak kimin elinde peki? Biz bu haberin öznesinde bulunan ki?ilere çok mu bo? meydan b?rakt?k?

90’lar?n Türkiye’sinde R.T.Ü.K. komisyonundaki insanlar; o dönemin çocuklar?n?n üzerindeki haddi hesab? yap?lamayacak olumsuz etkide ne kadar suçluysa (bu konuya da ba?ka bir yaz?mda de?inmek isterim), 2000’li y?llar?n Kültür ve Turizm Bakanl???’n?n “yetkilileri” de e?it derecede suçlulard?r! Art?k ne kadar “olumlu görünen” bir faaliyette bulunsalar da benim gözümde samimiyetlerini kaybetmi? bir bakanl?k daha eklendi listeye. Ülkesi için bir?eyler yapabilmeli insan belki ama eldeki malzeme de belli arkada??m!

Bu yazı Genel, Kişisel kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Medeniyet Teknolojiyle Değil, “İnsan” ile Yol Alır! için 2 cevap

  1. Ramazan Ercan der ki:

    ELİNE SAĞLIK BİLAL. HARİKA OLMUŞ.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir