Mark’ın Facebook’ta Hayali Amacından Çıktı

mark-zuckerberg

Facebook birçok belgeselde yer ald?. Mark Zuckerberg ile birçok röportaj yap?ld?. Mark’?n ço?unda vurgulad??? bir nokta vard?.

Biz, kullan?c?lar?m?z?n Facebook’ta çok zaman geçirmelerini istemiyoruz. Facebook’ta geçirdi?i zaman? de?erli k?lmay? amaçl?yoruz.

Son duruma bir bakal?m. Gerçekten bu amaçlar?na ula?abildiler mi? Çok geneli kapsayacak yorumlar yapamayaca??m burada. Fakat çevremde -en az?ndan- gözlemlediklerimi payla?aca??m. Bir konunun Facebook’ta yo?un bir ?ekilde i?leniyor oldu?u zamanlarda veya benim payla??mlar?m?n yo?un oldu?u dönemlerde çevremden ald???m geri dönü?lere bak?yorum da ço?u insan ya görmemi? oluyor, haberi olmuyor ya da es geçmi? oluyor. Lakin sordu?um ki?iler, genelde aktif olarak Facebook hesaplar?n?n ba??nda olan bireyler. Bu bende ister istemez iki soru i?aretini do?urdu.

Nedir bu soru i?aretleri?

  • Facebook mühendislerinin Facebook tan?t?m/fan sayfalar?nda uygulad??? yapt?r?mlardan biri ?u:

Facebook’ta herhangi bir fan sayfas?nda payla??lan ö?eler o sayfay? be?enen ki?ilerin belli oran?na gösteriliyor. Bundan da sayfa sahibini bilgilendiriyorlar. Misal “Bu payla??m %27’ye ula?t?” gibi. Burada amaç daha fazla ki?iye ula?t?rmak için sayfa sahiplerinden belli ücretler talep edebilmek. Böyle bir gelir modeli uygulanmaya ba?land? Facebook’ta son zamanlarda. Acaba diyorum. Bu uygulama bireylerin ki?isel hesaplar? üzerine uyarlanarak geliyor mu?

  • Bir di?er seçenek de -ki bu ihtimal de çok a??r bas?yor bence- kullan?c?lar için art?k Facebook al??kanl?ktan ibaret. Sadece online olmak için giriyor ve haber ak??? k?sm?yla pek de ilgilenmiyor. Sohbet edecekse sohbetini ediyor. O kadar. Bu insanlar için haber ak??? art?k ya çok s?radan ya da çok h?zl? akacak kadar “arkada?” birikmi?.

Geçen günlerde Mark Zuckerberg’in de içinde bulundu?u 3 ki?ilik bir grubun ald??? “sosyal sitede ücretli üyelik profilinin detayland?r?lm?? dosyas?n?n patenti” akl?mda birinci seçene?i daha da canl? tutmama sebep olmu?tur. Silikon Vadisi’nde neler olup bitti?ini bilemesem de bence art?k Facebook’un hala güçlü bir seçenek oldu?u a?ikar fakat bir o kadar da ya?land???n? kabul etmemiz gerekir.

Son Söz:

Hisseleri ayakta tutmak için çevre giri?imlerden sat?n almalar gerçekle?tiriyor. Son aç?klad?klar? rapora göre hala kazanc?na kazanç kat?yor. Kabul ediyorum ama nereye kadar? Bu sorunun pek bir cevab? yok bende. Zamanla izleyip görece?imiz bir süreç bu. Fakat ben hala kullan?c?lar?n art?k s?radanla?t?rd??? bu sosyal mecray? al??kanl?ktan ve bazen gereklilikten takip etti?ine inan?yorum. K?saca özetlemek gerekirse; zevkle girmiyoruz yani. Al??m???z, giriyoruz…

Bu yazı Genel, Kişisel kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir