Localhost’ta ffmpeg Kurulumu Nasıl Yapılır?

Haz?rlad???m?z sistemde ya da serviste videolarla i?lem yapmam?z gereken k?s?mlar olabilir. Projemizin temeli video üzerine de olabilir. Ayr?ca video d???ndaki medya dosyalar?nda da kullan?l?r. Örne?in mp3 format?ndaki dosyalar?n?z? i?leyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda medya dosyalar?n? i?lememize yarayan PHP’nin sunmu? oldu?u ve pek de hatr? say?l?r ?ekilde bilinirli?i olmayan bir kütüphaneden bahsedece?im. Asl?nda yaz?m kütüphanenin i?levleri hakk?nda olacakt?. Fakat localhost servis programlar?m?z ile birlikte -bildi?im kadar?yla- ön tan?ml? ?ekilde gelmedi?inden -en az?ndan bende ?imdiye kadar hiç haz?r olarak gelmedi 🙂 – öncelikle kurulumundan bahsetmek istedim. Daha sonraki yaz?lar?mda kütüphanenin i?levlerini de inceleyece?im.

Biz yine de bir kontrol edelim. ffmpeg kurulu mu? de?il mi?

Yapmam?z gereken bo? bir php dosyas? olu?turup içine

phpinfo();

yaz?p taray?c?m?z arac?l???yla dosyam?z? ça??rmak olacak. Burada bilgisayar?n?zda kurulu olan apache / mysql içinde haz?r gelen kurulu modüllerle ve bilgilendirme tablolar?yla kar??la?aca??z. Sayfada ffmpeg diye aratt???n?zda bir sonuç alamazsan?z korkar?m bu yaz?n?n devam?n? da okumak durumundas?n?z 🙂

Eveet. ?ansl? olanlar ç?kmaya ba?lad?. Kurulu olmayan siz ?anss?z arkada?lar buyrun bir, bilemediniz en fazla 2 dakikan?z? alacak olan kurulum safhas?na geçelim.

Ben ilk kurmaya kalk??t???mda birkaç farkl? kütüphane paketiyle kar??la?t?m. ?lk ikisinden sonuç alamad?m. Apache’nin rahats?z edici uyar?lar?na bir müddet maruz kald?m. Ta ki do?ru dosyalar? bulana kadar. Geri kalan k?s?mda ise her kütüphanede ayn? i?lem uygulan?yor. Orada bir de?i?iklik yok.

Söz konusu kütüphane dosyalar?m?z? payla??yorum. Ben bu dosyalarla sorunsuz ba?ard?m. Sizinde sorun ya?amaman?z dile?iyle. Buradan indirebilirsiniz.

Dosyan?n ad?nda 32bit olmas? sizi yan?ltmas?n. 64bitler için de kullanaca??z. Ufak bir ayr?nt?da de?i?iklik olacak.

Ben windows 7 Home Premium 64bit yüklü bilgisayarda XAMPP 1.7.4 PHP Version 5.3.5 yerel sunucusunda denedim. Sorun ç?kmad?. Yaz?n?n bundan sonras?n? bu bilgiler ?????nda okursan?z kar???kl??a mahal vermemi? oluruz.

?ndirdik ve s?k??t?r?lm?? dosyam?z? açt?k. Kar??m?zda ?u dosyalar? görüyoruz de?il mi?

ffmpeg1

php_ffmpeg.dll -> Bu dosyay? “C:\xampp\php\ext” klasörünün içine at?yoruz.

Geri kalan dll dosyalar?n?n hepsini al?yoruz ve “C:\Windows\System32” klasörüne gönderiyoruz. Bu k?s?ma kadar olan i?lemler 32bitliklere yetiyor.

64bitliklerin yapaca?? ekstra bir i?lem daha var. System32 içine att?klar? dosyalardan birer tane de “C:\Windows\SysWOW64” klasörünün içine atmalar? gerekmektedir.

?imdi son i?lemimiz; yükledi?imiz kütüphane dosyam?z? Apache’ye tan?tmak.

Bunun için “C:\xampp\php” klasörü alt?nda bulunan php.ini dosyam?z? açal?m.

extension=php_ffmpeg.dll

Sat?r?n? resimdeki örnekte oldu?u gibi di?er kütüphanelerimizin alt?na ekleyelim.

ffmpeg2

??lemlerimizin sonuna geldik. ?sterseniz ba?ar?l? olup olmad???m?z? kontrol edelim.

Apache’yi kapat?p tekrar ba?lat?n. Ard?ndan herhangi bir hata almazsan?z mutlu olun. Çünkü ben sonuca ula?ana kadar bu a?amada çok hata ald?m 🙂

Yaz?m?z?n ba??nda olu?turdu?umuz phpinfo dosyam?z? tekrar çal??t?ral?m. Aç?lan sayfada “ffmpeg” kelimesini aratt?ral?m.

ffmpeg3

Sorunsuzca kütüphanemizi localhostta kurmay? ba?ard?k. Hala ikna olmad?ysak bo? bir PHP dosyas? açal?m ve PHP’nin kütüphane kontrol fonksiyonu ile kontrol edelim.

if (extension_loaded('ffmpeg')) {
 echo "Sistemde ffmpeg Kütüphanesi yüklü!";
 }else{
 echo "Sistemde ffmpeg Kütüphanesi Bulunamad?!";
 }

Çal??t?rd?k ve kazas?z belas?z “Sistemde ffmpeg Kütüphanesi yüklü!” yaz?s?n? ekran?mda gördüm. ?n?aallah sizde de herhangi bir problem ç?kmaz.

Bir dahaki yaz?mda ffmpeg kütüphanemizin bize sundu?u i?levlerden bahsetmek istiyorum.

?yi çal??malar!

Bu yazı Nasıl Çalışır?, PHP kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Localhost’ta ffmpeg Kurulumu Nasıl Yapılır? için 2 cevap

  1. Yunus ÖZYAVUZ der ki:

    Çok güzel bir anlatım,çok teşekkür ederim.

  2. tavşanlı der ki:

    teşekkürler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir