Kitapların Zararlıları: Kişisel Gelişim Kitapları

Kitap: Hayat?n?zdan koparmaman?z gereken nesneler bütününe verilen cins isim. En az?ndan benim sözlü?üme göre bu böyle.
Gerçek manada donan?m istiyorsan?z kitaplar bulunmaz hint kuma??d?r. Ki?ileri mukayese ederken tek yönlü bakmak do?ru olmasa da düzenli okuyan bir birey ile okumayan ya da çok az okuyan bireyi birbirinden ay?rt etmek inan?n çok kolay. Kitaps?z olmak da bir tercih. E?er insan de?ilseniz tabi 🙂

Kocaeli Kitap Fuar?

        Bu yaz?m? kaleme almamdaki en büyük etken; her seferinde kitapç?lar? gezmeye ç?kt???mda raflar?n az?msanmayacak derecede fazla “ki?isel geli?im” kitaplar?yla doldurulmas?n? görmem oldu. Benim gördü?üm kadar?yla bu dünya dönmeye devam etti?i sürece bitmeyecek baz? sektörler var. Bunlar: g?da sektörü ve insan denilen varl???n do?al zaaflar? üzerine oynayan her ne geliyorsa akl?n?za!

Neden ki?isel geli?im kitaplar? bu kadar çok sat?yor?

 • Özlü sözler ve ço?u zaman içi dolu olmayan “umut”lar ihtiva ediyor olmas?.

Sosyal medyan?n “yine” olumsuz bir özelli?ine de?inece?im maalesef. Sosyal medyayla hayat?m?za hissedilebilir ?ekilde giren özlü sözler payla??m furyas?d?r. “Ne alaka?” dedi?inizi duyar gibiyim. 🙂 Hemen cevap vereyim: Ki?isel geli?im kitaplar?; özlü sözler kitab? olarak TDK’ya sunulsa devlet eliyle desteklenip bas?ma gönderilecek nadir türlerdendir. Anlam verilemeyen k?sm? bu sözler art?k kli?ele?mi? durumda. Fakat yine de ?srarla ilgi görmeye devam ediyor. ?nsanlar bu sözleri / tavsiyeleri ço?u kez hayat?na uygula(ya)mam?? olmas?na ra?men. ?nsano?lu ço?u zaman akl?nda bile tutmad??? ho? hülyalara götüren bu sözleri seviyor. Tamamen do?al yollar bunlar. ??te zaaf olarak nitelendirdi?im k?s?m burada da kendisini nüksettirdi.

 • Günümüz insanlar?n?n bir k?sm?nda rahatça gözlemlenebilen arafta kalm??l?k.

Kamp yapmaya gidiyorsunuz diyelim. Yan?n?za fener almamak büyük aptall?k. En az bir gece çad?r kuraca??n?z? varsay?yorum. ?uan yeryüzünde pusulas?z yola ç?km?? büyük bir kitle birikti. Bu kitle ne i? yapt??? belli olmayan “ya?am koç”lar?n? ortaya ç?kard?. Bu kitlenin yönlendirilmeye ihtiyac? var. En az?ndan 2000’li y?llar?n ?u zamanlar? için jenerasyon farklar?ndan kaynaklanan psikolojik bir problem oldu?unu dü?ünüyorum. Evet bu ki?iler gizli psikolojik hasta! Kendileri bile fark?nda de?il. Bu denli geni? kitleyi onlar üretmedi. Üretenler as?l üzerine dü?eni yapmad?. Arafa tak?l? kalan bu ki?iler; ne eski jenerasyonun kafa yap?s?n? kabullenebildiler ne de yeni yap?y? hazmedebildiler. E?itim sistemi de buna etkendir. Fizik, kimya, matematik; okullar?n? tamamlayabilmek için bireylerin önlerine sunulan bilimsel verilerdir. Neye hizmet etti?ini bilmeden çal??t?lar. Ö?renmek diyemem. Çünkü ö?renirken insan amac?na da ula?acakt?. Ezberlemek buraya en uygun dü?en kavram san?r?m. Geride b?rakt?klar? “eski” dedi?imiz jenerasyonda ne vard? peki? Mevzu-u bahis bireylerimiz; bir çok konuda geçi? dönemini ya?ad???m?z ?u y?llarda din referansl? fantastik ö?elere inanmalar? mümkün olmad?. Ne geriye dönebildiler ne de önlerindeki yolu devam ettirebildiler. Bir yerde su kaç?racakt? elbet. San?r?m bu vakitlermi?.. ??te tam da bu bahsetti?im kitleye hitap eden “ilaç” gibi sat?rlar var art?k: Ki?isel geli?im kitaplar?.

 • Tüketim toplumunda tüketimi kolay olana olu?an ilgi

?nsanl???n en yavan ve basit dü?ünen nesli eminim bu dönemde ortaya ç?km??t?r. Her?eyin oldu?u gibi kitab?n da kolay tüketileni ilk tercih sebebi oldu. Ki?isel geli?im kitaplar? en basit dile / üsluba sahip kitaplard?r ve ciddi mesai harcamazs?n?z. Kurgu yok, sistem yok. Bir?eyleri anlat?p geçeceksiniz. Çünkü sizden beklenen bu. Üst sat?rlarda bahsetti?im gibi “ya?am koç”lar?n?n ne i? yapt??? belli de?il. Aralar?nda makine mühendisi olan da var tarih okumu? olan da. Anadal? psikoloji ve benzeri bir alan olmad?ktan sonra bir makineci benden daha fazla ne bilebilir ki?! Bu bilgeli?i ona kim verdi? Yeri geliyor polisiye yazar?n?n kitab?na k?l?f bulup “çok yavand?” diyen ki?iler kar??ma geçip ki?isel geli?im kitab?n? överek okumaya devam edebiliyor. Çünkü o kitaplar, okuru dü?ünmeye zorlamadan kitap okutmu? oluyor. Bu k?stas? neye göre yapt?klar?n? çok merak ediyorum. Kitap okuma oranlar?m?z artarken ki?isel geli?im kitaplar?n?n okunma oranlar? da art?yor. Lakin hikayenin ba??ndaki gaye bu de?ildi. Okunan kitapta “edebiyat” olmas?na özen gösterelim. Nicelikten önce nitelik oranlar?n? yükseltelim.

 • Özgüven eksikli?i ya?ayan ki?ilerin denize dü?tü?ünde sar?ld??? ilk y?lan

kisisel gelisim

Asl?na bakarsan?z ana fikir; “insan?n kendisiyle bar???k olmas? gerekti?i” ilkesi idi. Çok da güzel bir ?ey de?il mi? Bence de. Fakat insanlar bu ayar?n dozunu tutturamad?. “Sadece kendime güvenmeliyim, inanmal?y?m! En önemli ki?i benim!” derken bir anda etrafta “yürüyen ego”lar? görmeye ba?lad?k. Kimse burnundan k?l ald?rmaz oldu. Mutlulu?u hedeflerken; kimse kimseye tölerans göstermez olunca birden bire herkes mutsuz oldu. ?nsanlar insanlar? kolayca gözden ç?karmaya ba?lad??? anda daha da körüklendi bu duygular. Afyonun en kuvvetlisini do?al yollardan içimize çekmi? olduk.

 • “Biz” eski moda – “Ben” yeni moda

Siyasi boyutuna çok girmek istemiyorum. Fakat bu konuda da yer vermek durumunday?m. Çünkü birebir etkenlerden birkaç? da -ist ile biten dü?ünce ve yönetim ?ekilleri. Günümüz dünyas? art?k kapitalist yap?yla yürütülüyor. Bunu inkar etmenin ya da buna itiraz etmenin bir manas? yok. Gizli bir durum da yok zaten ortada. Kapitalist dü?ünce yap?s?nda “biz” kavram?na kesinlikle yer yoktur. “Ben” demezseniz kaybedersiniz mottosuyla yola ç?km?? olan kapitalizm sizi bu anlams?z yar??a sokup dertsiz ba??n?za dert aç?yor. Sonu olmayan bir kavgaya giriyorsunuz. Geçmi? olsun cümlemize.

Son Söz: Daha fazla yaz?m? uzatarak sizi de s?kmak istemiyorum. Tart??t???m?z konudan ç?kartaca??m?z birkaç ana ba?l?k var. Bunlar;

Tabiat bo?luk kabul etmez: Bireyin (toplum içinde konumuna göre de?i?ebilir) baz? de?erlere ve hayata bak???ndaki net dü?üncelerine inanc? zay?fsa bu bo?lu?u dolduracak aray??lara girer. Bunlar afyonun kana daha da h?zl? kar??mas? demektir.

“?çinizdeki devi” yaz?lanlarla uyand?ramazs?n?z. 8 dakikada ikna sanat? diye bir sanat dal? yoktur. 10 ad?mda karakter analizi yapamazs?n?z. O ad?mlar? atarken ya aya?? da orada b?rak?r ya da analiz etmeye kalkt???n?z karakter siz oluverirsiniz. 🙂

Kitap okurken de seçici olal?m. Kontrolsüz güç, güç de?ildir! 🙂

Bu yazı Genel, Kişisel kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Kitapların Zararlıları: Kişisel Gelişim Kitapları için 3 cevap

 1. Ali Murat der ki:

  Kişisel Gelişim Kitabı Okuyan Arkadaşların Öğrenemediği Bir Konuda İnsanların Duygularla Hareket Eden Bir Varlık Olduğu Bu Yüzden Sizinde Dediğiniz Gibi 10 Adımda Karakter Analizi Yapamazsınız. Bizlere Kötü Kitabı Anlattığınız İçin Teşekkürler..

 2. ahmet der ki:

  teşekkürler admin bize günümüz dünyasındaki ben i tekrar gösterdigin için

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir