Kamu Spotu: “Startup Kültürüne Mühendis Aranıyor”

StartupsGünümüz ku?a??nda yeti?mekte olan genç mühendislerin dü?ünce yap?s?n?n baz? konularda de?i?mi? / geli?mi? olmas?n? beklerdim. Her s?k?nt?da / problemde günah keçisi olarak 80’leri (darbeleri) gösteriyorum ama san?r?m biraz abartt?m. “Bu da m? yani?” dedi?im konular gün yüzüne ç?k?nca eski dü?üncelerime de ket vurdum.

Yaz?m?n ba??nda -unutmadan- belirtmeliyim ki burada kendi sektörüm / meslekta?lar?m ile ilgili konu?aca??m. Di?er sektörlerin mühendisleri üstlerine al?nmas?nlar 🙂

Yaz?m?z?n Ana Kahramanlar?: Bilgisayar Mühendisleri

ÖSS tercihlerimizi yapaca??m?z zamanlar? hat?rl?yorum da bugün ile çok tan?d?k sahnelere rastgeliyorum. ?TÜ, ODTÜ, YTÜ olsun isterdik. Tamam o zamanlar istediklerimizde, hayallerimizde hakl?yd?k sonuna kadar. Fakat bu demek de?il ki i?siziz. Hele ki bizim sektörümüzde birey faktörü i?in %70’ini kapsayacak raddede mühim bir meseledir. Siz “Konuyu nereye ba?layacaks?n?” diye sormadan ba?layay?m. Bugün bu öss tercihlerinin ölçeklenmi? halini staj / i? arayan mühendislerde ve/veya mühendis adaylar?nda görüyorum. Kurumsall??? iliklerinize kadar ya?ayabilece?iniz firmalar mevcut fakat bunlar için erken mi de?il mi? Gerçekten beklentilerinizi bu kurumsal firmalar kar??layacak m?? Kurumsal firmalar? kötülemiyorum. Buradan böyle bir anlam ç?karmak son derece anlams?z. Fakat mühendis bireyler her?eyden önce kendini sektörün neresinde konumland???n? ya da konumlanmaya meyilli oldu?unu iyi analiz edebilmelidir. “Stajyer olaca??m ben” diyip yavru sincap taklidi yaparsan?z kimse sizi kâle almaz. Kurumsal firmalar her?eyden önce gelen stajyer de i?in ucundan tutsun isterler. Siz istedi?iniz kadar “bilmiyorum, ö?renece?im” deyin. Ayr?ca do?ru oldu?unu dü?ündü?ünüz her hamleyi do?ru zamanda yapt???n?zdan emin misiniz? Burada okuduklar?n?z can?n?z? s?kabilir ama hayallerle ya?amaktansa gerçeklerle hedefime gitmeyi ye?lerim.

Gözünüz kapal? ?ekilde 10 kurumsal firmaya ba?vurup dönü? alamamak m?? Yoksa gözünüze kestirdi?iniz 3 startup firmaya ba?vurup hedefleriniz do?rultusunda ad?mlar atmak m??

Küçük görülen startup diye adland?rd???m?z ?irketleri ne kadar iyi ara?t?rd?n?z? Baz?lar? milyon dolarl?k yat?r?mlar almaya devam ederken siz bu döngünün içinde yer almamak ile neyi, kime kan?tlad?n?z? ??tah?n?z? rakamlar vererek kabartmam gerekecek galiba.
Whatsapp 16 milyar $’a sat?ld?. Ne çabuk unuttunuz 🙂

Bu kadar ö?rencilere yüklendik. Olmad?. ?irketlerin günahlar?n? da ortaya dökmek gerekir. Tabi ki hepimizin idame ettirmesi gereken bir hayat? var veya olacak. Getirisi büyük olan, güvenli liman aramak hepimizin hakk?. Ö?renciye sordu?unuzda da verece?i cevab? da haks?z bulmuyorum: “Piyasa bunu istiyor.”

Piyasan?n istedi?i yöne yönele yönele bir kö?ede y???nla mühendis birikmi?. Fark?nda m?s?n?z?

“K?sa saç yak???yor” rivayetleri ç?kt???nda senelerce gözü gibi bakt?klar? o lüle lüle saçlar?na k?y?p 3 numara asker tra??yla gezen gençlerin büyümü? halleri bunlar hepsi.

Startup’lar? küçük görmeyin. Büyük firmalarda da çal???n. Startup’larda da. Hedefleriniz ile hayallerinizi birbirine kar??t?rmay?n. Çünkü ikisi ayn? ?ey de?il.

Dipnot: Ben o furyalar yokken 3 numara sever, benimserdim. Sonradan bozdular meseleyi. Ben de k?sa kestirmeyi b?rakt?m 🙂

Bu yazı Genel, Kişisel kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir