Kabuk Sıralaması (Shell Sort) Algoritma Mantığı ve Uygulaması

Bu sefer inceleyece?imiz s?ralama algoritmas?: Kabuk (Shell) S?ralamas?. Ad?n? geli?tiricisi Donald Shell’den alan bu s?ralama algoritmas? dizi elemanlar?n? dizinin uzunlu?una göre belirlenen atlama pay?na göre kar??la?t?r?r. Mesela 0. eleman ile 3. eleman? kar??la?t?r?r. 0. eleman büyükse yer de?i?tirirler. Ta ki atlama payi 1’den küçük kalana kadar.

Atlama pay?n? da dizi büyüklü?üne göre biz belirliyoruz. Mesela n elemanl? dizimiz olsun. n/2 bizim dizideki atlama pay?m?zd?r. 7 elemanl? ise 7 / 2 = 3.5 = 3’er 3’er atlataca??z her döngüden sonra n /= 2 ile yeni atlama miktar? belirliyoruz.  3 / 2 = 1.5 = 1…Bu ad?mdan sonra elemanlar aras?nda birer birer atlama yapar.

?imdi örnek bir dizi üzerinden neler yapmam?z gerekti?ini dü?ünelim:

5 elemanl? olsun:  98,45,74,12,63

 • 5 / 2 = 2.5 = 2. atlama pay?m?z = 2
 • diziyi dola?acak döngümüzün üst s?n?r?n? belirleyelim. son = adet – atlama pay?…son = 5 – 2 = 3.
 • Yani 0. 1. ve 2. elemanlara bakacak. Dizimizin büyüklü?üyle alakal? bu i?lemi yap?yoruz. Sonuçta 3. indisli elemana gelse 2 ileri gitse 5 indisli elemanla kar??la?t?rma yapmak isteyecek. Fakat 5 elemanl? dizide en fazla 4. indis bulunur. Bunu böylece engellemi? olduk.
 •  98 ilk eleman?m?z. 2 ilerisi 74. 98 >= 74 ko?ulunu sa?lad???ndan yer de?i?tirir.
 • Dizimizin yeni hali: 74,45,98,12,63
 • 45 ikinci eleman?m?z. 2 ilerisi 12. 45 >= 12 yer de?i?tirirler.
 • Dizinin yeni hali: 74,12,98,45,63
 • 98 üçüncü eleman (2 indisli eleman). 2 ilerisi ise 4 indisli eleman: 63. 98 >= 63. yer de?i?tirirler.
 • Dizinin yeni hali: 74,12,63,45,98
 • kontrol de?i?kenimizin oradaki tek derdi turu bir kerede tamamlanmas?na izin vermemektir.kontrol de?i?kenini false döndürdü?ümüzde ko?ul hala durumu sa?l?yor. Böylece tekrar kontrol ediyor. Çünkü son de?i?kenimiz her yenilendi?inde bir tur atm?? oluyor. Bu da s?ralamada gözden kaçan noktalara sebep oluyor. Sözün özü s?ralama kar??la?t?rmalar? eksik kal?yor.
 • 74 >= 63. yer de?i?tirir. 63,12,74,45,98
 • 12 >= 45 sa?lam?yor. Bu ko?uldan sonraki ko?ullarda sa?lam?yor; ko?ul sa?lanmad???ndan if blokunun içine de girilmemi? oluyor. Yani kontrol de?i?kenimiz art?k TRUE de?erinde dönüyor. Böylece while sonlan?yor. D??taki while bu sefer atlama paylar?yla ilgilendi?inden görevine devam ediyor.
 • atlama pay? /= 2.. Bu dizide atlama pay?m?z 2 idi. 2 / 2= 1. Yeni atlama pay?m?z art?k: 1 oldu.
 • Bir tur daha atal?m anla??lmas? aç?s?ndan.
 • son = 5 – 1 = 4. Döngümüzün yeni s?n?r?n? belirledik.
 • 63 >= 12 yer de?i?tirecekler. 12,63,74,45,98
 • 63 >= 74 sa?lam?yor. S?radaki gelsin…
 • 74 >= 45 yer de?i?tirecekler. 12,63,45,74,98
 • 74 >= 98 sa?lamad?. Tura devam…
 • 12 >= 63 sa?lamad?.
 • 63 >= 45 sa?lad?. Son bir de?i?iklik 12,45,63,74,98
 • Devam?ndakiler sa?lam?yor görüldü?ü gibi. Art?k dizimiz s?ral?.
 • kontrol de?i?kenimiz tekrar FALSE döndürdü ve içteki while döngüsünü durdurdu.
 • D??taki while ise atlama pay? >= 1 ko?uluyla ilgileniyordu fakat art?k o while da FALSE durumuna dü?tü?ünden tamamen döngüler sona ermi? oldu. (Çünkü atlama pay? 1 iken bir kez daha hesapland???nda atlama pay? /= 2 => 0,5 eder)

shellsort

Bu resimde de bir turumuzu görebilirsiniz.

Bu kadar dü?ündük. Olay? sindirdik. Bir de bilgisayara anlatabilirsek dü?üncelerimizi daha ne isteyelim de?il mi? 🙂

 

 

C Kodu:

shellsortcpp

 C Dili için Kaynak Kod

 

Java Kodu:

shellsortjava

Java Dili için Kaynak Kod

Bu yazı Algoritma kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Kabuk Sıralaması (Shell Sort) Algoritma Mantığı ve Uygulaması için 1 cevap

 1. kübra der ki:

  ben c++ dersi alıyorum hocam bunların benden c++ kodu şeklinde istedi fakat derste bize hiçbirşey anlatmadı çok zorlanıyorum mumkunse c++ kodu şeklini de yazarmısınız

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir