Daha Güvenli, Esnek ve İşlevsel Bir Yapı için PDO (PHP Data Object)

PHP 4 sürümünde veritaban?m?za eri?mek ve i?lemlerimizi gerçekle?tirmek için kulland???m?z veritaban? program?na özgü komutlar? kullanmam?z gerekiyordu. Örne?in;

MySQL için ba?lant? açma: mysql_connect();

PostgreSQL için ba?lant? açma:  pg_connect();

komutlar?n? bilmemiz gerekiyordu.Asl?nda ufak projelerde yine mysql ile devam edilebilirdi. Ta ki PHP 5.5 ile mysql kütüphanesinin kald?r?lmas?yla art?k mysql d???nda bir kütüphaneye geçmek zorunlu hale geldi. Hala geçmeyen arkada?lar varsa vakit geç olmadan geçmelerini tavsiye ediyorum 🙂 Yok “Ben PDO falan bilmem, ?eytan i?i onlar, b?rak gitsin!” diyorsan?z ya mysqli kütüphanesine geçi? yapacaks?n?z ya da projenizi çal??t?rd???n?z sisteme php 5.4’den sonraki versiyonlar? yüklemeyeceksiniz.

Biraz inceleyelim PDO yap?s?n?:

Öncelikle host bilgilerimizi ta??yan bir dizi tan?mlayal?m. Düzen aç?s?ndan yard?mc? olacakt?r.

$bilgi = array(
	'host' 		=> 'localhost',
	'kullanici'   => 'root',
	'parola' 	=> '',
	'veritabani'	=> 'veritabani'
);

Ba?lant?m?z? yapmak için art?k PDO s?n?f?m?z? ça??rabiliriz. Ben MySQL kulland???m için mysql’e göre yazaca??m. Siz kulland???n?z pakete göre de?i?tirmelisiniz. PostgreSQL kullan?yor iseniz (pgsql:dbname=test;host=localhost”,”user”,”pass”); ?eklinde de?i?tirip düzenlemeniz gerekmektedir.

$baglanti = new PDO('mysql:host=' . $bilgi['host'] . ';dbname=' . $bilgi['veritabani'], $bilgi['kullanici'], $bilgi['parola']);

Yap?s?n? da belirtmeden geçmeyeyim:

new PDO(kullan?lan SQL program?:host=host ad?;dbname=Veritaban? ad?, host kullan?c? ad?, host kullan?c? sifresi);

Bilgileri doldurup çal??t?rd???n?zda ekranda herhangi bir hata almad?ysan?z sorunsuz devam ediyoruz demektir.

?imdi de hostumuzdaki veritabanlar?n? listeleyelim:

foreach ($baglanti->query('SHOW DATABASES') as $satir) {
  print_r($satir);
}

Kar??m?za dizi halinde veritabanlar?m?z listelendiyse devam edelim.

Tablomuzdan verileri listeleyelim:

$sorgu = "SELECT * FROM konular";
foreach($baglanti->query($sorgu) as $baslik){
	echo $baslik['id'].' : '.$baslik['baslik'];
}

Ç?kt?:

pdo1Sorgu detaylar?na girmiyorum. Gösterilecek kay?t say?s?, s?ralama ?ekli vesaire sorgular?nda de?i?iklik yok. Sadece i?leyi? fark? var. Kullan?rken sadece komutlar? de?i?tireceksiniz. Bu ?ekilde ba?larsan?z ileride projenizin veritaban? türünde yapaca??n?z de?i?iklikler sizin kodlar?n?z? engellemeyecek.

Tek sat?r veri çekmek isteyebiliriz:

$row = $baglanti->query('SELECT * FROM konular WHERE id = 3')->fetch();
echo $row['baslik'];

Veri giri?ine göz atal?m:

$baglanti->exec("INSERT INTO konular(baslik) VALUES ('Bilal Baraz')");

Ç?kt?:

pdo2Yukar?daki sat?r? çal??t?rd?ktan sonra gördü?ünüz gibi ba?ar?yla sat?r?m?z veritaban?na eklendi.

Sat?r güncelleyelim:

$baglanti->exec("UPDATE konular SET baslik='http://www.bilalbaraz.com' WHERE id='1'");

Ç?kt?:

pdo3Yukar?daki sat?r?m?z? çal??t?rd???m?zda id’si 1 olan sat?r?m?z?n baslik sütununu ba?ar?yla de?i?tirdik.

Sat?r silelim:

$baglanti->exec("DELETE FROM konular WHERE id='2'");

Ç?kt?:

pdo4id=2 belirtecini sa?layan sat?r?m?z? ba?ar?yla sildik.

Ba?lant?m?z ile i?imiz bitti?inde nas?l kapataca??z?

Ba?lang?çta s?n?f?m?z? tan?mlad???m?z de?i?keni bo?altt???m?zda ba?lant?y? s?f?rlam?? oluruz.

$baglanti = null;

Temel i?lemlerimizden UPDATE, INSERT, SELECT, DELETE sorgular?n? kulland?k. De?i?im için iyi bir ba?lang?ç 😉

Daha fazlas? için buradan bilgi alabilirsiniz.

Bu yazı PHP kategorisine gönderilmiş ve , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Daha Güvenli, Esnek ve İşlevsel Bir Yapı için PDO (PHP Data Object) için 3 cevap

 1. num_rows göstereydin iyidi 😀

  Hacım ellerine sağlık güzel bir yazı olmuş işime yaradı 😀

  • Bilal Baraz der ki:

   Yazıyı yayınladıktan sonra kısa düştüğünü farkettim. Çok yüzeysel oldu 🙂 Devamı niteliğinde bir yazı daha hazırlamayı düşünüyorum. Teşekkür ederim 🙂

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir