Günümüzde İnsan İlişkileri

Nas?l ba?layaca??m? pek bilmiyorum. Tek bildi?im, bu konuda çok fazla yaz?labilece?idir. Konu çok geni? gelebilir ya da çok göreceli de olabilir. Ho?umuza gitmeyen k?s?mlardan ba?layaca??m. Barda?a önce bo? taraf?ndan bakaca??m. Evet öyle diyeceksiniz. “Bo? taraf?ndan bak?yorsun.” Bo? taraf?ndan m? bak?yorum yoksa zaten hiç dolmad? m? o bardak bunu hiçbirimizin bildi?ini sanm?yorum. Bilmiyor olmam?z ö?renemeyece?imiz anlam?na gelmiyor. Bulaca??z. Tart??aca??z, birazc?k da olsa dü?ünüp bulaca??z. Ba?ka yolu yok.

388122_4159369539096_1434918114_nHep duyar?z etraf?m?zda: “Ay teknoloji hergün çok geli?iyo. ?nsanlar olarak bizleri robotla?t?r?yorlar. Vah vah.”

Bilmiyorlar ki o robotla?t?racak teknoloji gelene kadar insan evlad? kendi kendini robotla?t?rd? yeterince zaten. Do?al süreç nas?l geli?ti kestiremiyorum.

Fakat söz konusu insanlar?n %98’i -abartm?yorum- ezberledikleri hayat? ya??yor, ezberledikleri diyaloglar? kuruyorlar. Bir insanla ilk defa konu?acaks?n?z. Arkada? ortam?n?zda tan??t?n?z veya herhangi bir yerde. O ilk diyaloglar öylesine ezberlenmi? ki hangi saniyede hangi cümle kurulaca??ndan tutun da hangi cümleye hangi cümle ile kar??l?k verilecek (kelimesi kelimesine de?i?meden) tahmin etmek hiç zor de?il. Ne yaz?k ki o kadar kar??la?t?m ki bu ezberlerle art?k midem bulanmaya ba?lad?. 1 ay boyunca her ö?ün kaynam?? yumurta yiyebilir misiniz? En fazla üçüncü gün b?kars?n?z. Bu dile getirildi?inde de kimse üstüne al?nm?yor maa?allah. “Evet ya ben de çok rahats?z oluyorum” diyen bir arkada??m vard? ve maalesef o sözünden on dakika önce onun ayn? durumdaki diyaloguyla kar??la?m??t?m ve bu yüzden konuyu açm??t?m halbuki. Orada devam edemedim. Çünkü toplum olarak da gerçe?i kald?ram?yoruz. “Kime göre? neye göre?” dedi?inizi duyar gibiyim. Evet göreceli olabilir. Oscar Wilde’?n da ?u sözünü unutmayal?m:

Herkes benim dü?ünceme kat?l?rsa yan?lm?? olmaktan korkar?m.

E?er bu kadar çok ki?i -%98’den bahsediyor isek- ayn? davran?yorsa orada ben problem arar?m. Problem oldu?unu dü?ünmek ya da fark?na varmak maarifet mi? De?il. Çünkü bu sorgulamalara girerseniz ciddi sinir sistemine ihtiyac?n?z var. Zamanla do?al yollarla toplum taraf?ndan seleksiyonunuz da mümkün. Böyle de nankördür insan evlad? 🙂

Rahats?z oldu?um noktalar neler?

Öncelikle insan kendi olamad??? her yerde yarat?l??tan gelen bir güdüyle rahats?z olmal?d?r. Bu duygu ba?ar?yla alt edilmi? neslimizce. Ben diyaloglar?mda e?riyi do?ruyu rahatça konu?mak istiyorum. Kimsenin kimseden gocunmad??? ve yap?c? oldu?u ?ekilde konu?mak istiyorum. Fakat ?imdiye kadar bunu tamamen gerçekle?tirebildi?im bir yer bulamad?m. En ideal insan bile bir yerde t?kan?yor ve rahats?z oluyor. Bu sefer günah keçisi ilan ediliyorsunuz.

Peki burada konu?tu?umuz insanlar hangi kesime itaf ediliyor?

Benim temaslar?m ve gözlemledi?im kadar?yla 1980 ve sonras? jenerasyona dahil olan insanlar bu konunun ana kahramanlar?. O dönemin ailelerine ne oldu da bahsi geçen nesil bu hale “dü?tü”? O dönemlere dönüp canl? canl? izleme f?rsat?m?z olsayd? hiç fena olmazd?. Çünkü kimse nedenini bilmiyor. Soruyorsunuz. Muhabbet öyle bir yere geliyor ki bir zaman sonra “Bunlar hep Amerika’n?n oyunu” diyip kenara çekiliyorlar. Yuh diyorsun. Kim verdi bu kadar gencin eline sahte kimlikleri, kim yükledi bu kadar gence ?a??lacak derecede egolar?.

Nas?l yerle?ti bu sis tabakas??

Ne demi?tik. Toplum olarak da kald?ram?yoruz. ?nsanlar gerçekleri kendilerine de söyleyemiyorlar. B?rak?n insanlar aras?ndaki mesafeyi, insanlar?n kendi kendileriyle aras?nda olu?turduklar? ve gün geçtikçe kal?nla?an bir sis tabakas? var. Baz? seminerlerde internetin -ya da sosyal medyan?n demek daha do?ru olur san?r?m- insanlar? çift ki?ilikle?tirdi?inden bahsedildi. Bir yerde kat?l?yorum. Bu da çok büyük bir etken ama hepsi bu de?il bence. Bireyler kendi benlikleri ile ya?ad?klar? habitata aç?k olan vitrinlerinin aras?na öyle mesafe açm?? ki ya da zaman içerisinde do?al yollarla olu?mu? ki bu mesafe kapatmas? hayli güç. S?k?nt? var m?? Yok. Çünkü sistem bu haliyle t?k?r t?k?r i?liyor. Ne gerek var kurcalamaya de?il mi ?!

Toplumsal örfler, adetler diyecek oluyorum ama art?k o görgüleri de kaale alan yok. En az?ndan bu kemikle?mi? kültürün çok kolay a??nabilir durumda oldu?unu gördük hep beraber.

Mesela nedir bu a??nanlar?

?nsan(!) nüfusunun son 100 y?lda bu denli artmas?ndan m?d?r nedir insanlar çok kolay haf?zalar?n? temizleyebiliyorlar. Yerine göre gerçekten bu gerekli evet ama bunu art?k insan denilen varl???n bir özelli?i haline gelmesi ve neredeyse genden gene aktar?l?yormu? gibi olmas? korkutucu. ?nsanlar belli tecrübeler sonucu olu?turduklar? kal?plar? kullan?yorlar. Bu kulvara geç girmi? insanlar haliyle tecrübesiz. En önemlisi gerçek duygular?yla davran?yorlar. Küfür / Argo olarak alg?lamay?n ama durumu bu kelimeden ba?ka kelime aç?k ve net bir ?ekilde kar??lam?yor. ?nsan evlad? iyice ka?arla?m?? durumda oldu?unu görüyor bizim geç kalm?? arkada??m?z. Bunu biraz da ?una benzetiyorum:

Teknolojiye ayak uydurulur ya. Hani önümüzdeki dönemlerde dizüstü bilgisayarlar?n azalaca??, daha çok tablet bilgisayarlar?n ço?alaca?? yönünde görü?ler var ya. E?er bu teknolojiye yeti?emezse insan, s?k?nt? çeker. Ayr?ca en çok direnen bile er geç ayak uydurur “teknoloji”ye. Konumuzla ba?lant?s? ne bunun diye sorarsan?z ?öyle aç?klayay?m:

Geç kalm?? olan arkada??m?z do?al diyaloglara ba?l?yor. Ezberinde herhangi bir kay?t yok. En az?ndan ?imdilik (maalesef). Fakat görüyor ki bireylerle anla?mada s?k?nt? çekiyor. Asl?nda o bireyler bu arkada??m?zla anla?am?yorlar. Çünkü varolu?lar?n? unutmu?lar. Bu arkada?, onlar? yeri geldi?inde ?a??rtabiliyor. Al??k?n olmad?klar?ndan bu arkada?a di?er insanlardan daha fazla ku?kuyla yakla??yorlar. Kazanan m?? Kim kazanabilir ki? ?ki taraftaki insanlar?m?z da bu ?ekilde hep kay?p içindedirler. Her?eyden önce çevresini tenkitleriyle yerle bir ettikten sonra ç?k?p ayn? durumlar? kendisi de uyguluyorsa bu ki?i laçkala?m?? bir kültür bunal?m?ndad?r.

Hadi dediklerin do?ru diyelim. Öyle olsa bile nas?l düzelecekmi??

?nsanlara hep önyarg?y?, getirilerini, götürülerini ö?retmeye çal??t?lar. Fakat söz konusu nesil bu önyarg? kavram?n? yanl?? anlam?? olacak ki harekete geçti. Bu yeni tan??t?klar? kavramdan çok korktular. Metrelerce duvar örecek kadar hem de. Korunmak için (kimden korunuyorlarsa art?k) çok anlams?z bir ?ekilde kendi duvarlar?n? örmeye ba?lad?lar. Belki de bir k?sm? do?al seleksiyonu öngürdüler ve bu sisteme kurban gitmemek için rol yapt?lar. Öyle ya da böyle bu duvarlar art?k kuruldu. Bu duvarlar? zorla y?kt?ramazs?n?z kimseye. Ama y?kabilmeleri için nedenler sunabilir, yard?mc? olabilirsiniz:

  1. Mesela korkulacak bir?eyin olmad???n? aç?klamakla ba?lay?n.
  2. Hiç kimsenin kimseden daha üstün olmad???n?, bunun zamanla uydurulmu? sözler oldu?unu anlat?n.
  3. Kimsenin üstünlü?ü olmad??? için kimse de etraf?ndakileri dolay?s?yla senin hareketlerinle ilgilenmediklerini anlatmak laz?m.
  4. Her koyunun kendi baca??ndan as?laca??n? ö?retip, önyarg? kavram?n? en do?ru ve zarars?z ?ekilde tekrar anlatmak gerekli.
  5. Büyük etkenlerden biri de “yalan”. ?nsanlar(!) -hala insan diyorum fark?ndaysan?z- yalana neden ihtiyaç duyarlar? Hem haf?zalar?n? temizlemeyi al??kanl?k haline getirmi?ler hem de ileride, bugün söyledikleri bir yalan? hat?rlamak ve pot k?rmamak zorunda kalacaklar. Ya?amay? neden kendilerine bu kadar zorla?t?r?yorlar. Dü?ünmek laz?m. Ceyhun Y?lmaz’?n program?nda okudu?u bir ?iir akl?ma geldi. Sizinle de payla?mak isterim:

ve her sözcü?üne inanmal? bir palyaçonun
bir palyaço neden yalan söylesin ki
ben palyaço olsam yalan söylemezdim
marangoz olsayd?m da söylemezdim
ben insan olsam yalan söylemezdim!

Son Söz:

Bugün dilimdeki tüyleri israf etmedi?ime gönülden inan?yor ve bunun mutlulu?uyla bitiriyorum yaz?m? 🙂 Buraya kadar okuduysan?z gerçekten te?ekkür ederim. Herkes yan?ndaki bir ki?iyi uyand?rsa neler de?i?mez ki? Birgün belki…

?yi günler herkese! Her nerede ya??yor ve/veya ya?at?l?yorsan?z 🙂

Ferhat Göçer’in ho? bir parças?yla sizleri ba?ba?a b?rak?yorum.

Bekledi?im ayd?nl?k sayenizde kaybolurken
Keyfinize diyecek yok
Dünya size kals?n bana ne, kader utans?n
Verilmeyecek hesab?m olmad?
Geldim gidiyorum

Bu yazı Kişisel kategorisine gönderilmiş ve ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir