Google Servisleri için: Google Apps Script

Google’?n bir süredir geli?tiriciler için haz?rlad??? yeni platformuna bir göz atal?m. Asl?nda en az bir y?ld?r yay?nda oldu?unu gördüm. Fakat pek bizim ülkemizde bahsedilmedi?ini farkettim. Son zamanlarda artan SAAS (software as a server) uygulamalar?n?n aras?na Google da kat?ld?. Google Apps Script ile hiçbir derleyici ve muadili bir yaz?l?ma ihtiyaç duymadan javascript tabanl? API sayesinde Google’?n standartla?t?rma amac?yla haz?rlad??? yap? ve fonksiyonlar ile uygulaman?z? haz?rlay?p yay?nlayabiliyorsunuz. Uygulama ile Google döküman olu?turabiliyor içerik düzenleyip elektronik posta atabiliyorsunuz. “Elimde uzun bir mail listesi bar?nd?ran tablo var. Hepsine ayn? anda en kolay nas?l mail atabilirim?” sorusuna da cevap veren API kullan??l? arayüzüyle hizmet veriyor. Google hesab?n?z ile kulland???n?z servis; haz?rlad???n?z uygulaman?z?n içeri?ine göre baz? izinleri sizden talep ediyor. ?zin konusunda Facebook uygulama sistemi ile hemen hemen ayn? mant?k ile çal???yor da diyebiliriz.

Google bünyesindeki uygulamalar üzerinde az kodla çok i?ler ç?kartabilmemizi sa?layan uygulaman?n kullan?m/tan?t?m k?sa videosunu Google geli?tirici mühendislerinden Arun Nagarajan taraf?ndan izleyebilirsiniz.

Tan?t?m videosu (?lk Uygulaman?z):

Uygulama adresine http://script.google.com yazarak ula?abilirsiniz. Kar??land???n?z sayfada Start Scripting butonuna t?klay?p giri? yapt?ktan sonra direkt bulut üzerindeki .gs uzant?l? kod dosyalar?n?z listeleniyor. Ayr?ca platformda API hakk?nda örnek kod parçalar?na, ba?lang?ç e?itsellerine de eri?ebilirsiniz. “Developer Reference” bölümünde ise en son güncellemeler ile ilgili bilgilendirmelere ula?abilirsiniz.

Bu yazı Genel, Programlama kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir