GDG DevFest İstanbul 2013’ten İzlenimlerim

Bilindi?i üzere son aylarda bahsi epeyce yap?lan Google’?n düzenledi?i DevFest ?stanbul Teknik Üniversitesi’nde IEEE toplulu?unun hayli memnun kald???m?z misafirperverli?iyle 02.11.2013’te Maslak’ta tüm gün süren oturumlarla gerçekle?tirildi.

?stanbul Teknik Üniversitesi

?stanbul Teknik Üniversitesi

Bili?im sektöründen yaz?l?mc? arkada??m Hasan Yüksektepe ile birlikte kat?ld???m?z etkinlikte gün boyu oturumlara kat?ld?k. Sektörün en güncel durumu hakk?nda geni? bilgilendirildik. Konu?mac?larla gerek salonda gerek salon d???nda sorular?m?za yan?tlar arad?k. Sektör, trendler, ya?an?lan problemler, gidi?at hakk?nda doyurucu tart??malar?m?z oldu. Ayr?ca IEEE bünyesindeki ö?rencilerin bu denli geni? bir etkinli?in alt?ndan nas?l kalkt?klar?na ?ahit olduk. Hepsini teker teker tebrik ediyor, ba?ar?lar?n?n devam?n? diliyorum. Bu sene ülkemizde ilki düzenlenen bu etkinli?in “devam?n? bekliyoruz.” diyecekken 1 gün sonras?nda Ankara’da düzenlenece?ini ö?rendim. Bir de ne göreyim ki yar?n (09.11.2013) Eski?ehir’de de kararl?l???n? devam ettirecek etkinlik çok büyük i?ler ç?karaca??n? 2013 y?l?ndan kan?tlam??t?r.

FB_IMG_13833773284357966-e1383501647273-768x1024?lk gitti?inizde e-biletinizin bir ç?kt?s?yla kay?t masas?ndaki görevli arkada?lara u?ruyorsunuz. Onlar size gün boyu kullanaca??n?z yaka kart?n?z? ve etkinlik hediyesi ti?örtünüzü veriyorlar.

Oturum aralar?nda kahve makinelerinden s?cak çikolata, kahve veya cappuccino al?p ister bahçeye ç?kar ister içeride bulunan masalarda oturabilirsiniz.

WP_20131102_013

Konu?mac?lar aras?nda Turkcell Gelece?i Yazanlar koçlar?ndan Google yetkililerine kadar daha birçok firmadan gelen konu?mac? mevcuttu. Hepsi alan?nda uzman, bilgili ki?ilerden olu?turulmu? kadro yaz?l?mc?lar? tatmin etti?ini dü?ünüyorum.

Etkinlikte konu?ulan konu gün boyu genel olarak mobil teknolojiler ve geli?meler üzerine idi. Fakat çe?itli web teknolojilerinden de bahsedildi. WebGL, HTML5, Koding gibi yeni standartlar ve servisler üzerine de bilgilendirici oturumlar yap?ld?. Ayr?ca sponsorlar aras?nda bulunan payla?.com da oturumlar? e? zamanl? olarak canl? yay?nlad?. Kaç?ranlar, gelemeyenler internet üzerinden kesintisiz olarak tüm gün yay?n? takip edebildiler. Mobil demi?ken mobil cihazlardaki reklam modelleri üzerine de oturumlar mevcut idi. Google’?n mobil için haz?rlad??? servisi Admob’un da i?leyi?i hakk?nda geni? bir oturum düzenlendi. Bu alanda reklam modeli arayan arkada?lara yol gösterece?ini umuyorum.

Kay?t Masas?

Kay?t Masas?

Etkinlikte sadece bilgisayar üzerine standlar yoktu. 3B yaz?c?lar?n tan?t?ld??? stand benim özellikle ho?uma gidenler aras?ndad?r. Resmini de sizler için çektim payla?aca??m.

3B yaz?c? teknolojileri

3B yaz?c? teknolojileri

Görüntü i?leme teknolojilerine kar?? ilgili arkada?lar için androidin kaleye geçti?i bir uygulama da standlar?n aras?nda mevcuttu. ?steyen arkada?lar penalt? denemelerini kaç?rmad?lar. Gördü?üm kadar?yla da yaz?l?mc?lar?n klavyedeki yeteneklerinin yan? s?ra ayaklar?nda da az?msanmayacak bir k?vrakl?k var 🙂

penalt? uygulamas?

penalt? uygulamas?

Sizi daha fazla s?k bo?az etmeden yaz?m? noktalamaya do?ru gidiyorum. Sonuç itibariyle kat?ld???m say?l? “kaliteli” etkinliklerden biri oldu?unu size söyleyebilirim. Ayr?ca oturum aralar?nda kar??la?t???m arkada?lar da günün tuzu biberi oldu. 🙂 Bir dahaki etkinlikte görü?mek üzere. Eme?i geçen tüm arkada?lara bendeniz ve arkada?lar?m ad?na buradan te?ekkürlerimi iletiyorum. Ç?karken son kareleri de ölümsüzle?tirdim.

?TÜ Maslak

?TÜ Maslak

Bu yazı Etkinlikler, Genel, Kişisel kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir