Gantt Çizelgesi Nedir? İş Yönetimindeki Rolü Nedir?

Gantt Çizelgesi Örne?i

Gantt Çizelgesi Örne?i

Bu yaz?mda programlama / yaz?l?m kavramlar?ndan biraz s?yr?l?p “proje yönetiminde planlama nas?l yap?l?r?” “Gantt çizelgesi nedir?” sorular?n? irdeleyelim. ??in planlama k?sm? genelde gözard? edilen parçalardand?r. Önemli k?sm?n projenin yönetimi, projede nerede oldu?unuzu görebilmektir. Bu ihtiyac? giderebilmek ad?na Henry Gantt 1910’da Gantt Çizelgesini çizmi?tir. Bu çizelgeden, kullan?ld??? alanlardan, yararlar?ndan bahsedece?im.

Gantt Çizelgesi Nedir?

Gantt çizelgesi, Henry Gantt taraf?ndan tasarlanan, i? yönetiminde planl?l??? sa?lamaya yönelik grafik tasar?m?. Proje ad?mlar?n?n proje ba?lamadan önce, toplamda belirlenen sürelere bölünüp görsel olarak görebilmemize yarar. ?? için öngörülen sürenin “ilerisinde miyiz yoksa gerisinde miyiz?” sorunsal?n? görsellik kullanarak çözme konusunda birebir olan bu çizelgeye itaat edebilmek de ayr? bir meziyet. Gantt’a göre, grafiksel günlük denge, “??i programlamak ve kaydetmenin bir metodu”dur. Gantt’?n yap?s? ise konu resminde de örne?ini koydu?um ?ekildedir. ??in bölümleri sol sütunda s?ralan?r. Takvim ise grafi?in üst k?sm?nda gün gün yaz?l?r. Ard?ndan hangi bölüme kaç gün harcanacak ise yatay çizgiler ile belirlenen gün kadar çizilir. Her bölüm di?er ad?mlardan hangilerine ba?l? oldu?u daha rahat görülür. Hangi ad?mlara ne zaman ba?lanaca?? da yine bu görsel çizelge ile planlan?r.

Hangi Sektörülerde Kullan?l?r?

Asl?nda belli bir sektörü var diyemeyiz. ?n?aat sektöründen yaz?l?m sektörüne kadar i? planlamas? gerektiren birçok sektörde kullan?labilir.

Yaz?y? haz?rlarken yararland???m link(ler)

http://tr.wikipedia.org/wiki/Gantt_çizelgesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Henry_Gantt

Bu yazı Genel, PHP, Programlama kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir