ffmpeg Kütüphanesi – ffmpeg_movie Nesnesi ve Kullanımı

?lk nesnemiz “ffmpeg_movie”. Bu nesnemiz ile medya dosyam?z?n birçok bilgisine ula?aca??z.

?lk i?imiz nesnemizi sayfam?za tan?tmam?z gerekiyor. Bunun için:

$dosya = new ffmpeg_movie($dosyaYolu);

yazmam?z yeterli olacak. $dosyaYolu de?i?kenimiz de i?leyece?imiz videonun tam adresini tutmaktad?r. Bunun için realpath($dosyaAdi);  ?eklinde fonksiyonumuzu kullanarak tam adrese ula?abiliyoruz.

getDuration(): Medya dosyam?z?n süresini saniye cinsinden verir.

$uzunluk = $dosya->getDuration(); ?eklinde yazd???m?zda süreyi uzunluk de?i?kenimize atam?? olduk. Art?k süre elinizde. ?stedi?iniz yerde düzenleyip kullanabilirsiniz.

getFrameCount(): Video dosyam?z?n kare say?s?n? verir.

$kare = $dosya->getFrameCount(); ?eklinde yazd???m?zda medya dosyam?z?n kare say?s?n? alm?? oluruz.

getFrameRate(): Video dosyam?z?n fps de?erini yani bir saniyeye s??d?rd??? kare say?s?n? verir.

$fps = $dosya->getFrameRate();  böylece saniyede gördü?ümüz kare say?s?na eri?mi? olduk.

getFilename(): Medya dosyam?z?n tam yolunu verir.

$dosyaAdi = $dosya->getFilename(); yazarak ula?abiliriz.

getComment(): Medya dosyam?z?n -varsa- Aç?klama/Yorum bilgisini verir.

$aciklama= $dosya->getComment(); 

getAuthor() / getArtist(): Medya dosyam?z?n -varsa- sanatç? bilgisini verir.

$sanatci = $dosya->getAuthor();

$sanatci = $dosya->getArtist();

Not: ?kisi de ayn? bilgiyi çeker. Ayr?ca getArtist() sadece mp3 dosyalar?nda kullan?l?yor.

getTitle(): Medya dosyam?z?n -varsa- baslik bilgisini verir.

$baslik = $dosya->getTitle();

getCopyright(): Medya dosyam?z?n -varsa- telif bilgisini verir.

$telif = $dosya->getCopyright();

getGenre(): MP3 dosyam?z?n -varsa- tür / tarz bilgisini verir.

$tur= $dosya->getGenre();

 getTrackNumber(): MP3 dosyam?z?n -varsa- track numaras?n? verir.

$trackNo= $dosya->getTrackNumber();

getYear(): MP3 dosyam?z?n -varsa- y?l bilgisini verir.

$yilBilgisi= $dosya->getYear();

getFrameHeight(): Video dosyam?z?n yükseklik bilgisini verir.

$yukseklik = $dosya->getFrameHeight();

getFrameWidth(): Video dosyam?z?n geni?lik bilgisini verir.

$genislik = $dosya->getFrameWidth();

getPixelFormat(): Video dosyam?z?n piksel bilgisini verir.

$piksel = $dosya->getPixelFormat();

getBitRate(): Medya dosyam?z?n bit h?z? bilgisini verir.

$bit = $dosya->getBitRate();

getVideoBitRate(): Video dosyam?z?n bit h?z bilgisini verir.

$bitVideo = $dosya->getVideoBitRate();

getAudioBitRate(): Ses dosyam?z?n bit h?z bilgisini verir.

$bitAudio = $dosya->getAudioBitRate();

getAudioSampleRate(): Ses dosyam?z?n örnek bit h?z bilgisini verir.

$ornekAudioBit= $dosya->getAudioSampleRate();

getFrameNumber(): Anl?k kare bilgisini döndürür.

$anlikKare = $dosya->getFrameNumber();

getVideoCodec(): Video dosyam?z?n kulland??? codec paketi bilgisini verir.

$videoCodec = $dosya->getVideoCodec();

getAudioCodec(): Ses dosyam?z?n kulland??? codec paketi bilgisini verir.

$audioCodec = $dosya->getAudioCodec();

getAudioChannels(): Video dosyam?z?n kulland??? ses kanallar?n?n say?s? döndürür.

$sesKanallari = $dosya->getAudioChannels();

hasAudio(): Video dosyam?z?n bir ses ak???na sahip olup olmad??? bilgisini mant?ksal olarak döndürür.

$hasAudio = $dosya->hasAudio();

hasVideo(): Video dosyam?z?n bir video ak???na sahip olup olmad??? bilgisini mant?ksal olarak döndürür.

$hasVideo = $dosya->hasVideo();

getFrame(int kareNumaras?): Video dosyam?zdan istedi?imiz numaral? kareyi ça??rmam?z? sa?lar. Videolar?m?zdan thumbnail olu?tururken kullanaca??z.

$kareBul = $dosya->getFrame([int kareNumarasi]);

getNextKeyFrame(): Video dosyam?zda bir sonraki kareyi döndürür. E?er bulumaz ise FALSE döndürür.

$siradakiKareBul = $dosya->getNextKeyFrame([int kareNumarasi]);

??levlerin tamam?na de?inmeye çal??t?m. ?n?aallah anla??l?r bir ?ekilde aç?klayabilmi?imdir. Bir dahaki yaz? “ffmpeg_frame” nesnesi ve i?levleri hakk?nda olacak. Orada da “ffmpeg_movie” nesnemizden ald???m?z bilgiler yard?m?yla videomuzu i?leyece?iz. Thumbnail olu?turma, al?nan resmi kesme vs i?lemler yapaca??z.

?yi çal??malar!

Bu yazı PHP kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

ffmpeg Kütüphanesi – ffmpeg_movie Nesnesi ve Kullanımı için 1 cevap

  1. tavşanlı der ki:

    teşekkürler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir