ffmpeg Kütüphanesi – ffmpeg_frame Nesnesi ve Kullanımı

ffmpeg_frame nesnemiz ile thumbnail olu?turabilir, olu?turdu?umuz thumbnailleri düzenleyebiliriz. ?lk olarak i?e nesnemizi sayfada tan?mlayarak ba?layal?m.

$frame = new $ffmpeg_frame($[GD kaynak de?i?keni]);

[GD Kaynak De?i?keni] dedi?imiz de?i?ken GD Kütüphanesi yard?m?yla olu?turdu?umuz tuvalin kayna??d?r. Daha aç?k olmak gerekirse üzerine i?lem yapaca??m?z zemini GD kütüphanesi yard?m?yla tan?ml?yoruz.

Dosya yolumuzu belirleyelim. Önceki nesnemizde hat?rl?yoruz.

$dosyaYolu = realpath(‘$dosyaAd?.uzant?s?’);

Videomuzun bilgilerine ula?mak için nesnemizi tan?mlayal?m.

$video = new ffmpeg_movie($dosyaYolu);

Olu?turaca??m?z resmin boyutlar?n? videoya göre belirleyelim.

$yukseklik = $video->getFrameHeight();
$genislik = $video->getFrameWidth();

Tuvalimizi (i?lem yapaca??m?z zemin) tan?mlayal?m.

$resim = imagecreatetruecolor($genislik, $yukseklik);

S?ra videomuzun hangi karesinden resim alaca??m?z? belirlemeye geldi.

$cerceve = new ffmpeg_frame($resim);

Videomuzda kaç kere oldu?unu ö?renelim.

$kareSayisi = $video->getFrameCount();

1’den ba?layarak bu say?ya kadar olan herhangi bir kareyi alabiliriz. ?ster rastgele say? olu?turarak ister sizin seçti?iniz bir kareden resim çekebilirsiniz. Ben kendim bir say? belirledim. Benim kulland???m video dosyas?nda 17348 adet kare mevcuttu. Ben 10348. kareyi almak istedim. Kareyi de GetFrame() fonksiyonumuz ile çekiyoruz.

$frame = $video->GetFrame(10348);

Ald???m?z kareyi tuvalimizin üzerine i?liyoruz.

$resim = $frame->toGDImage();

En son i?lem olarak resmimizin ç?kt?s?n? al?yoruz.

imagejpeg($resim, ‘resim.jpg’, 100);

Videodan ald???m ç?kt?y? görelim. Gayet ba?ar?l? de?il mi? 🙂

zekimuren

Kulland???m?z ffmpeg versiyonu (0.6.0)’dan önceki versiyonlarda resimleri boyutland?rma ve k?rpma i?levleri de tan?ml?yd?. Fakat 0.6.0’dan itibaren kald?r?ld?. ?leride geli?tirildikçe tekrar eklenir belki. Fakat resim boyutland?rma ve k?rpma i?lemleri için ffmpeg’e muhtaç de?iliz tabi ki. GD Kütüphanesini incelerseniz boyutland?rma vs gibi ihtiyaçlar?n?z? görecek fonksiyonlar orada mevcut. ?ncelemenizi tavsiye ederim. ffmpeg Kütüphanesini de böylece görmü?, kurcalam??, ö?renmi? olduk. ?yi çal??malar dilerim!

Bu yazı PHP kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

ffmpeg Kütüphanesi – ffmpeg_frame Nesnesi ve Kullanımı için 2 cevap

  1. tavşanlı der ki:

    daha net anlatabilirmisiniz

  2. tavşanlı der ki:

    teşekkürler gayet iyi anlattınız

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir