Kategori arşivi: PHP

PHP’de Dizi İşaretçileri

PHP’de diziler üzerinde i?lem yaparken i?aretçiler ile çal??mak gerekebilir. Bunun her programlama dilinde farkl? yöntemi oldu?u gibi PHP’de de mevcuttur. Bu yaz?da belli ba?l? dizi fonksiyonlar?na de?inece?im. Unutulmamas? gereken tek nokta burada tamamen i?aretçilerle i?lem yap?yoruz. Bu fonksiyonlar? ?u ?ekilde … Okumaya devam et

PHP, Programlama kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 2 yorum

PHP ile Resimlerinizi / Fotoğraflarınızı CSS Koda Dönüştürmek

Bu yaz?mda PHP’de haz?rlanm?? ho? bir s?n?ftan bahsedece?im. Bu s?n?f ile resim dosyalar?n?z? CSS kod haline çevirebilece?iz. Asl?nda bu yaz? ile PHP’nin -herhangi bir programlama dilinin desem daha do?ru olacak- gücünün yaz?l?mc?n?n hayal gücü ve becerisine ba?l? oldu?unu görece?iz. S?n?f?n … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 6 yorum

PHP’de RegExp Deseninin İçine Yorum Satırı Ekleme

Elinizdeki veriyi proje geli?tirme esnas?nda amac?n?za uygun ay?klarken s?k s?k regexp kal?plar? haz?rlar ve kullan?r?z. Fakat ileride bu sat?ra döndü?ümüzde “Hangi kal?b? neye göre ay?klam???z?” diye kendimize sordu?umuz zamanlar da olmam?? bir olay de?ildir. Kal?p aras?na yorum sat?rlar? gömebiliriz. Yararlar? … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

PHP ile Bir Dizi Veriyi Tek Satırda Fonksiyondan Geçirme

Elimizde dizi (array) halinde bir s?ra veri var. Bu verileri herbirini s?rayla bir fonksiyondan geçirmek istiyorsunuz. Döngüye vesaire sokmaktansa öntan?ml? array_map() fonksiyonu ile ayn? i?lemi tek sat?rda gerçekle?tirebilirsiniz. Ne demek istedi?imi bir örnekle aç?klayay?m: Dizimiz: 1, 2, 3, 4, 5 … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

PHP ile Dosya İşlemlerinde glob() Fonksiyonu

Son zamanlarda akl?mda hep olan uygulanabilir esnek bir eklenti sistemi nas?l olur/olmal?? sorusuna cevap ararken i?im glob() fonksiyonuna dü?tü. ?stedi?imiz dizinde istedi?imiz tür dosyalar? dizi halinde döndürmemizi sa?l?yor. Örne?in; yazd???m?z takdirde bize çal??t???m?z dosyan?n bulundu?u dizindeki ne var ne yok … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

PHP’de exec() Fonksiyonu ve Kullanımı

MS Dos’ta host üzerindeki i?lemlerimizde kulland???m?z komutlar? PHP’de exec() komutu ile i?letebiliyoruz. Örne?in MS Dos üzerinde dizinimizdeki dosyalar? listelemek için “dir” komutunu kullan?yor idik. Bu i?lemi PHP’de ?u ?ekilde yapabiliyoruz: Ekran Ç?kt?s?:

PHP kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 6 yorum

PHP ile URL Adres Parçalama

PHP ile desenler kullanarak url çekerdik. Fakat bunun çok daha kolay yolu varm??. Öntan?ml? gelen parse_url() fonksiyonuna girdi olarak gönderdi?imiz url adresi parça parça bize dizi halinde geri döndürüyor. Örne?i inceleyelim: Ekran Ç?kt?s?: Ba?ka bir örnek de ?öyle: Ekran Ç?kt?s?: … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

MySQL, yerini MySQLi’ye bırakmak üzere iken geç kalmayın!

PHP nesneye yönelmeye ba?lad? ba?layal? kendi içinde birçok revizyona gitti. Bunlardan en günceli mysql_ fonksiyonlar?na olan geli?tirme deste?ini durdurmas? oldu. Buna olumsuz yönde kimsenin itiraz? olaca??n? sanm?yorum. Geçmek sanc?l? olabilir ama daha güvende hissetmek istiyorsak kendimizi güncellemeliyiz. E sonuçta bu … Okumaya devam et

PHP, SQL kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 9 yorum

PHP ile Benzerlik Bulma

Bir blogunuz veya haber siteniz var. ?çeri?inizin alt?na o yaz? ile alakadar yaz?lar? ziyaretçinize önermek isteyebilirsiniz. Asl?nda performans yönünden direkt veritaban? sorgular? ile bu i?lemi yapman?z daha iyi olacakt?r. Fakat PHP’de de bunun çözümü oldu?unu ve pek bilinmedi?ini göstermek için … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 2 yorum

PHP ile .ini Uzantılı Dosyaları Okuma

Zend Framework kurcalam?? ki?iler hat?rlayacaklard?r. Framework kendi içinde baz? bilgileri .ini dosyalar?nda tutuyor, oradan okuyup i?liyor idi. Bu yaz?mda da kendi .ini dosyam?z? PHP ile okuyaca??z. Benim örnek olarak haz?rlad???m ini dosyam?n içeri?i:

PHP kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | 2 yorum