Kategori arşivi: Nasıl Çalışır?

SimpleHTTPServer Nedir? Nasıl Kullanılır?

Python ile haz?rlanm?? dahili (built-in) bir lokal web server çal??t?rabilmenize yarayan SimpleHTTPServer’dan bahsedelim.  Çal??t?rmak istedi?iniz dizine terminal arac?l???yla girdikten sonra kullanman?z gereken kod sat?r? ve ekran görüntüsünü a?a??da bulabilirsiniz. Bilgisayar?n?zda python kurulu olmas? yeterlidir. ?sterseniz varsay?lan olarak tan?mlanan port haricinde … Okumaya devam et

Linux, Nasıl Çalışır?, Python kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Composer Nedir? Nasıl Kurulur?

Composer PHP tabanl? bir ba??ml?l?k yönetim arac?d?r. Composer sayesinde  kulland???n?z yaz?l?m paketlerinin güncellemelerini, de?i?ikliklerini manuel yapmak zorunda kalm?yorsunuz. Tabi güncelleyece?iniz yaz?l?m paketinin kurulum a?amas?nda composer kullanman?z ?art? var. Kurulum için manuel ve php ile kurulum seçenekleri mevcut. Kuruluma geçmenden önce … Okumaya devam et

Nasıl Çalışır?, PHP, Programlama kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Basit ama Hızlı Uygulamalarda Pratik Çözüm: Slim Framework

Slim Nedir? Slim özünde bir micro framework’tür. Basit ama h?zl? uygulamalar ve/veya API servisleri yazacaksan?z büyük çat?l? kütüphanelerle u?ra?mak durumunda de?ilsiniz. ?lla bir kod navigasyonu istediniz. ??te tam bu noktada Slim micro-framework devreye giriyor. Ben çok be?endim sizin de be?enece?inizi … Okumaya devam et

Nasıl Çalışır?, PHP, Programlama kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | 5 yorum

Web Tasarımına Responsive (Esnek) Yaklaşımlar

Responsive Ne Demek? Kelime itibariyle responsive; esnek, hassas anlamlar?n? ta??r. Bizim bu kelimeyle i?imiz de tam bu anlamlar yüzünden ba?l?yor. Son dönemlerde web tasar?m kavram? ile birlikte an?lan responsive kullan?labilirli?i hedefleyen bir yakla??m asl?nda. Web tasar?m?n neresinde esnek olmal?y?z? Bu ihtiyaç … Okumaya devam et

Genel, Nasıl Çalışır?, Web Tasarım kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | 5 yorum

CloudFlare Nedir? Nasıl Kullanılır?

CloudFlare Nedir? CloudFlare 2009 y?l?nda Matthew Prince, Michelle Zatlyn ve Lee Holloway taraf?ndan geli?tirilmeye ba?lanm??,son zamanlarda tüm Dünyan?n ilgisini üzerine çeken bir sistemdir. Sitelerinizi DDos ve spam olarak adland?ralan sald?lardan bir nebze de olsa koruyabilirsiniz. Ücretli ve ücretsiz kullan?m seçene?i … Okumaya devam et

Genel, Nasıl Çalışır? kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | 2 yorum

Round Robin İş Zamanlama Algoritması

Sunucuya yap?lan istek yo?unlu?undan dolay? hepimiz i?lerimizin bir yerinde s?k?nt? ya?am???zd?r. Tabi ki bu problem yeryüzünde ilk defa bizim ba??m?za gelmiyor. 🙂 Bizden öncekiler de ayn? yollardan geçti?i için bu soruna çözüm aram??lar. Çal??malar?n sonucu olarak ortaya Round Robin algoritmas? … Okumaya devam et

Algoritma, Nasıl Çalışır? kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Localhost’ta ffmpeg Kurulumu Nasıl Yapılır?

Haz?rlad???m?z sistemde ya da serviste videolarla i?lem yapmam?z gereken k?s?mlar olabilir. Projemizin temeli video üzerine de olabilir. Ayr?ca video d???ndaki medya dosyalar?nda da kullan?l?r. Örne?in mp3 format?ndaki dosyalar?n?z? i?leyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda medya dosyalar?n? i?lememize yarayan PHP’nin sunmu? oldu?u ve … Okumaya devam et

Nasıl Çalışır?, PHP kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | 2 yorum

MS Dos ile FTP Bağlantısı Nasıl Yapılır?

MS Dos ile ha??r ne?ir olmaktan zevk al?yorsan?z bunu da denemenizi tavsiye ederim. Bu konuya i?im dü?medi asl?na bakarsan?z ama merak ettim ve denedim. Ho? dakikalar ya?atabilece?ini dü?ünüyorum. Arada bir de?i?iklik iyidir bence 🙂 Gelin hadi biraz e?lenelim. Pi?man olmayacaks?n?z … Okumaya devam et

Nasıl Çalışır? kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 5 yorum