Kategori arşivi: Kişisel

Toplumumuzda Gelişen Lobicilik Geleneği

Toplumda y?llard?r hissedilen al??kanl?klar dile getirilmiyor. Kemikle?mi? düzen darbe alm?yor, ald?r?lm?yor. ?nsan olmam?z? sa?layan özelliklerimizin bir k?sm?n? daha lise, üniversite y?llar?m?zda “baz?” masalarda b?rak?p devam etmi?iz yolumuza. Her koyun kendi baca??ndan mesul nas?l olsa de?il mi?! Bu sat?rlar? ?uan yazma … Okumaya devam et

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | 3 yorum

23.11.2013 Tarihli “Kitapların Zararlıları: Kişisel Gelişim Kitapları” Adlı Yazım ile İlgili Cevap ve Düzeltme

Merhaba Sevgili Okurlar?m, Bugünkü yaz?mda bir yanl?? anla??lmay? düzeltece?im. Üzerime do?rultulan oklar?n yaylar?ndaki (bana göre) hatadan bahsedece?im. Mazallah hiçbirimiz kör bir ok parças?na gitmek istemeyiz. 🙂 Meselemiz dün (23.11.2013) yay?nlad???m “Kitaplar?n Zararl?lar?: Ki?isel Geli?im Kitaplar?” adl? yaz?mdan sonra olu?tu. Yaz?m? … Okumaya devam et

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Kitapların Zararlıları: Kişisel Gelişim Kitapları

Kitap: Hayat?n?zdan koparmaman?z gereken nesneler bütününe verilen cins isim. En az?ndan benim sözlü?üme göre bu böyle. Gerçek manada donan?m istiyorsan?z kitaplar bulunmaz hint kuma??d?r. Ki?ileri mukayese ederken tek yönlü bakmak do?ru olmasa da düzenli okuyan bir birey ile okumayan ya … Okumaya devam et

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 3 yorum

Bilgisayar Mühendisliğinin Toplumdaki Algısı

Son zamanlarda dünya genelinde ciddi yer edinmi? olsa da ülkemize -genele nazaran- geç giren meslek olan bilgisayar mühendisli?inin toplum içinde insanlar?n alg?s?nda farkl? yer edinmi?. Hatta yer yer programc?lar ile de kar??t?r?lmaktad?r. Ben bu yaz?mda daha çok ö?renimini devam ettiren … Okumaya devam et

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | 6 yorum

GDG DevFest İstanbul 2013’ten İzlenimlerim

Bilindi?i üzere son aylarda bahsi epeyce yap?lan Google’?n düzenledi?i DevFest ?stanbul Teknik Üniversitesi’nde IEEE toplulu?unun hayli memnun kald???m?z misafirperverli?iyle 02.11.2013’te Maslak’ta tüm gün süren oturumlarla gerçekle?tirildi.

Etkinlikler, Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Sosyal Medyayı Yanlış Kullandık

Sosyal medya diye adland?r?lan platformlar?n ç?k?? fikri ?u idi: ?nsanlar?n sesi yok. Onlara ses olduk. Onlar?n sesi olacak platformu sa?lad?k. En popüler sosyal medya platformu oldu?u için Facebook’tan örnek verece?im. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de bu fikri savunuyordu. “?nsanlar?n sesi … Okumaya devam et

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Janus ve İkiyüzlülük

Janus. Roma mitoloji tarihinden bir Tanr?. ?ki yüzlü olmas?yla bilinir. Baslang?çlar?n ve biti?lerin tanr?s?d?r. Roma sikkeleri üzerinde kabartmas? bulunur. ?ngilizcede January (Ocak), Frans?zca’da Janvier, Almanca’da Januar, Janus’tan geldi?i söylenir. Bunun sebebi Ocak ay?n?n bir yüzünün geçmi? y?la, di?er yüzünün yeni … Okumaya devam et

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | 2 yorum

Mark’ın Facebook’ta Hayali Amacından Çıktı

Facebook birçok belgeselde yer ald?. Mark Zuckerberg ile birçok röportaj yap?ld?. Mark’?n ço?unda vurgulad??? bir nokta vard?. Biz, kullan?c?lar?m?z?n Facebook’ta çok zaman geçirmelerini istemiyoruz. Facebook’ta geçirdi?i zaman? de?erli k?lmay? amaçl?yoruz. Son duruma bir bakal?m. Gerçekten bu amaçlar?na ula?abildiler mi? Çok … Okumaya devam et

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Günümüzde İnsan İlişkileri

Nas?l ba?layaca??m? pek bilmiyorum. Tek bildi?im, bu konuda çok fazla yaz?labilece?idir. Konu çok geni? gelebilir ya da çok göreceli de olabilir. Ho?umuza gitmeyen k?s?mlardan ba?layaca??m. Barda?a önce bo? taraf?ndan bakaca??m. Evet öyle diyeceksiniz. “Bo? taraf?ndan bak?yorsun.” Bo? taraf?ndan m? bak?yorum … Okumaya devam et

Kişisel kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum bırakın