Kategori arşivi: Algoritma

Matematikte özel sayılar: Tau Sayıları

?nternette ara?t?r?rken gözüme çarpan özel say?lardan Tau say?lar?n? inceleyelim. Tau Say?s? denilen ?ey nedir ona bir bakal?m: Bir say?n?n tau say?s? olabilmesi için söz konusu say?m?z; pozitif tam bölenlerinin adedine de tam bölünüyorsa i?te o say? “Tau Say?s?” olarak adland?r?l?yor. … Okumaya devam et

Algoritma, Programlama kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 8 yorum

Şifreleme algoritmalarının atalarından: Sezar Algoritması

Tarihte ilk kripto çal??malar? ya da o zamanlarda en ün kazanan? Sezar Algoritmas? kabul edilir. ?ifreleme mant???n?n temelini kavramaya yarayan bu ve benzeri algoritmalar? kullanmak tehlikelidir. Bizim burada amac?m?z mant???n? görmektir. Bu örneklerden sonra kendinize özgü yeni algoritmalar olu?turup kullanabilirsiniz. … Okumaya devam et

Algoritma kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 4 yorum

Sallayıcı (Shaker Sort) Sıralaması Algoritma Mantığı ve Uygulaması

Bu s?ralama türü özünde kabarc?kla ayn?d?r. Tek fark kabarc?k s?ralamas?nda tek yönlü kontrol vard?r. Yani ba?tan sonra ba?latt?ysan?z dizi s?ral? hale gelene kadar ba?tan sona gider tekrar ba?a döner ilerler. Bunda ise fark dizi üzerinde kontrolcümüz bir tur gidiyor. Sonra … Okumaya devam et

Algoritma kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Kabuk Sıralaması (Shell Sort) Algoritma Mantığı ve Uygulaması

Bu sefer inceleyece?imiz s?ralama algoritmas?: Kabuk (Shell) S?ralamas?. Ad?n? geli?tiricisi Donald Shell’den alan bu s?ralama algoritmas? dizi elemanlar?n? dizinin uzunlu?una göre belirlenen atlama pay?na göre kar??la?t?r?r. Mesela 0. eleman ile 3. eleman? kar??la?t?r?r. 0. eleman büyükse yer de?i?tirirler. Ta ki … Okumaya devam et

Algoritma kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | 1 yorum

Seçerek Sıralama (Selection Sort) Algoritma Mantığı ve Uygulaması

Seçerek S?ralama algoritmas?nda mant?k ?öyle i?liyor: Uygulanan her ad?mda eldeki dizinin en küçük eleman? bulunuyor ve en ba?a at?l?yor. Bu i?lem her seferinde tekrarlan?yor. Dizinin sonuna gelindi?inde dizimiz küçükten büyü?e s?ralanm?? oluyor.

Algoritma kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | 1 yorum

Kabarcık Sıralaması (Bouble Sort) Algoritma Mantığı ve Uygulaması

Bu s?ralama algoritmas?nda mant?k gayet basittir. Verilen dizideki elemanlar?n üzerinde dola??l?r. Dola??l?rken s?rayla ard???k iki dizi eleman?n? birbirleriyle kar??la?t?r?l?r. Örne?in; Dizimiz ?u ?ekilde olsun : 5, 2, 8, 6, 3, 7, 1, 0, 4, 9 Burada önce birinci ve ikinci … Okumaya devam et

Algoritma kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Sıralama Algoritmaları (Sorting Algorithms)

S?ralama Algoritmalar?n? tan?yal?m. Ad? üzerinde belli oldu?u gibi s?ralama algoritmalar? bir grup eleman? belli bir s?raya sokmaya yarar. Genelde de bu belli bir s?ra dedi?imiz ya say? büyüklüklerine göredir ya da alfabetik s?ralamad?r. Örne?in;   10  -4  5  8  7 olarak … Okumaya devam et

Algoritma kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın