Bir Dizideki Elemanların Büyüklük Sıralarını Belirleme

Elimizde bulunan bir dizinin elemanlar?n?n dizi içerisindeki s?ras?n? belirleyip; s?ra de?erini ayr? bir dizi içerisinde ilgili eleman?n indisine kaydedelim. Biraz daha açmak gerekirse;

  1. ?lk eleman? ele al?p dizideki s?ras?n? bulaca??z.
  2. Yeni olu?turdu?umuz s?ralar? tutaca??m?z dizimizin ilk eleman?na say? dizimizin ilk eleman?n?n s?ras?n? ekleyece?iz.
  3. ?kinci eleman? ele al?p dizideki s?ras?n? hesaplayaca??z. Ard?ndan ikinci eleman?n s?ras?n? da hesaplay?p yeni dizimize yerle?tiriyoruz.
  4. Bu i?lem elemanlar?n tamam?n?n s?ras?n? hesaplayana kadar devam eder.

Örnek bir dizi belirleyelim:       12, 4, 5, 9, 7
?stedi?imiz dizi ise ?u ?ekilde: 1, 5, 4, 2, 3

Ak?? ?emas?:

Ak?? ?emas?

Ekran Ç?kt?lar?:

C Kodu:

C Dili için Kaynak Kod

Java Kodu:

Java Dili için Kaynak Kodu

Bu yazı Algoritma, Programlama kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir