Bir bloga index atmak için neden uğraşılır?

Son bir haftad?r cevab?n? arad???m bir soru olup hayli de basit birkaç sonucu vard?r. Bunlar? beraberce dü?ünüp ta??nal?m.

  1. Site siyasi bir görü?e alenen destek veriyordur. Ki?i bunu kendi görü?üne ters dü?tü?ünden dolay? yediremez ve u?ra??r.
  2. Blog sahibi “birilerinin” kuyru?una basm??t?r. ?lgili ki?i can? yand???ndan “intikam so?uk yenen bir yemektir” mant???yla oturur bilgisayar?n?n ba??na. U?ra??r.
  3. Kendini “hacker” olarak adland?ran ki?i a?abeylerinden ö?rendi?i haz?r sistem aç?klar?n? aratt?r?p önüne gelen her siteye index b?rakmak ister. U?ra??r. Böylece içten içe bir orgazm durumuna erer. Mutlu olur. Art?k “hacker” olmu?tur. (Ona göre)
  4. Blog sahibi blog tutmaktan ziyade birilerine gönderme yapma derdindedir. O “birileri” buna dur der. U?ra??r.

?lk bak??ta akl?ma gelenler bunlard?. Dü?ünüyorum da bu maddeler bile -3. madde hariç- bir misyona arac?l?k eder. 3. maddeyi katmad?m. Çünkü; o madde tamamen ki?inin ego tatmininden ibarettir ve bu yöntemle hiçbir ?ekilde bilgilenmez, kendini geli?tiremez. ?nan?n bana bu böyle!

Ki?inin niyetini nas?l anlar?z?

Çok basit. Ba?arm??t?r. Bunu herkesin veya yerine göre hedef ki?inin duymas? yeterlidir. Ki?i niyetini bir ?ekilde belli etmek ister. Bunun da en güzel hali yani att??? index veya yönlendirmede birkaç cümlelik mesaj niteli?indeki cümleleriyle rahatça anlayabiliriz.

Lakin! Sayfada sadece onun anlad??? ama bize göre anlams?z bir nickname (takma ad) bulunuyorsa bu i?lemde katiyen bir amaç güdülmemi?tir.

Art?k kuyruklar?ndan aya??m?z? çekelim de daha fazla can? yanmas?n karde?lerimizin! (Kamu Spotu)

Di?er mesleki / ki?isel bloglar gibi bu blogun da herhangi bir siyasi olu?uma veya dü?ünceye deste?i yoktur. Bu yazar?m?z?n tek derdi ki?isel bir günlük tutmak ve mesleki anlamda bilgilendikçe çevresini de bilgilendirmektir. Ayr?ca kimsenin kuyru?uyla da ilgilenmemektedir.

Lütfen bunu iyice sindirip “duyal?m”, duymayanlar? uyaral?m!

?yi günler diler, esenlikle kalman?z? temenni ederim!

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir