Bilgisayar Mühendisliğinin Toplumdaki Algısı

Son zamanlarda dünya genelinde ciddi yer edinmi? olsa da ülkemize -genele nazaran- geç giren meslek olan bilgisayar mühendisli?inin toplum içinde insanlar?n alg?s?nda farkl? yer edinmi?. Hatta yer yer programc?lar ile de kar??t?r?lmaktad?r. Ben bu yaz?mda daha çok ö?renimini devam ettiren ki?iler (ö?renciler) aras?ndaki alg?dan bahsetmek istiyorum. Bir çok konuda oldu?u gibi odaklan?lan yerler zamanla a??n?yor. Bu da dikkati ba?ka yönlere çekiyor maalesef. Belki de bu yüzdendir ki çözüm odakl? dü?ünemiyor, ayr?nt?larla gereksiz vakit harc?yoruz. Bu alg?y? da düzeltmek yine bizim elimizde asl?nda. Biraz ara?t?r?nca sadece ülkemizde de?il, dünyada da dü?ünceler net oturmam?? durumda imi?. Çok yüzeysel bir görü? olacak ama Google’da programmers are yazd???n?zda arama geçmi?ine göre gelen tamamlama cümleleri çok garip geldi.

Yukar?da gördü?ünüz ekran görüntüsünün d???nda çok daha garipleri var. Google Images arama motorunda kar??la?t???m?z ekran daha vahim 🙂

Çevremde gördü?üm baz? örneklere de de?inmek istiyorum asl?na bakarsan?z. Öncelikle bilgisayar mühendisli?i ö?rencilerine di?er bölümlerin bak?? aç?s? çok ilginç geldi bana 🙂 Mesela biz en ufak bir problemi bile anlayacak kadar saatlerimizi, gecemizi gündüzümüzü vermiyoruz. Vermemek de en mant?kl?s? çünkü zaman?m?z o kadar yok zaten. Çünkü bizim amac?m?z bu de?il. Bu sadece bizim arac?m?z. Bir çok bilgisayar mühendisli?i ö?rencisi araç ile amaçlar?n? ay?ramamaktad?r. Korkar?m ki s?k?nt? ?imdi ufak gibi görünse de ileride kar??la?acaklar? problemlerde dü?ünme yetilerini köreltecektir.

Arac?n sözlük anlam? ne?
Bir i? yapmakta ya da sonuçland?rmakta yararlan?lan nesne, alet, enstrüman; ta??t.

Amac?n sözlük anlam? ne?
Ula?mak istenilen sonuç, maksat

Mobil cihazlar?na derleyici (yaz?l?m haz?rlamak için program/araç) yükleyen arkada?lar?m var benim. D??ar?da bunu görenler de diyor ki bu adamlar 7/24 kod yaz?yor. Çünkü bu idiotlar?n amac? program yazmak. Yok böyle bir?ey arkada?lar! Cümle alem duysun. Yerine göre dü?ününce bakt???n?zda di?er mesleklere nazaran çok daha sosyal bireyler bar?nd?r?r bünyesinde. Çünkü bilgisayar sosyal olmay? gerektiren bir aland?r.

Program yazmak araçt?r. Bir problemle kar??la??rs?n?z. Bir ihtiyac?n?z do?ar. Bu eksikli?i araçlar?n?z olan programlama dilleri ile çözersiniz. Çözüm odakl? dü?ünmek zorundas?n?zd?r. Yoksa sabah ak?am mütemadiyen while döngüsü ile 10’a kadar sayd?r?p durursunuz ve ba??r?rs?n?z “Ben her gün 10’a kadar sayd?r?yorum. Hem evde hem otobüste hem kafede. Ya?as?n!” ATM’de kullan?c? ç?k?? yapmad??? sürece ana menüyü ekrana getirmek için kullanmad???nda o while döngüsü neyinize yarar?! Söyler misiniz lütfen? Bilgisayar ba??na bile oturdu?umuzda zaman?m?z?n tümünü derleyicide harcamad???m?za göre mobilde program yazmak bana çok saçma geliyor. Kullan?m?n? tad?nda b?rakt?klar? müddetçe ve ihtiyaca yönelik hareket ettikleri sürece mobil derleyicilere de kar?? de?ilim. Fakat bunu etrafa ve sektöre zarar vermeden yaps?nlar diyorum.

Bu yazı Genel, Kişisel kategorisine gönderilmiş ve , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bilgisayar Mühendisliğinin Toplumdaki Algısı için 6 cevap

  1. Çok güzel ve başarılı bir yazı olmuş hacım ellerine sağlık. 😀

  2. onur der ki:

    teşekkürler dostum

  3. mervegül der ki:

    çok güzel ve faydalı bir yazı 😀

  4. nikan der ki:

    Bana yardim ede bilirmisiniz bi sayfayi url goohleden silmeye …lutfen mail adresine bi sey yazin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir