23.11.2013 Tarihli “Kitapların Zararlıları: Kişisel Gelişim Kitapları” Adlı Yazım ile İlgili Cevap ve Düzeltme

Merhaba Sevgili Okurlar?m,

Bugünkü yaz?mda bir yanl?? anla??lmay? düzeltece?im. Üzerime do?rultulan oklar?n yaylar?ndaki (bana göre) hatadan bahsedece?im. Mazallah hiçbirimiz kör bir ok parças?na gitmek istemeyiz. 🙂

Meselemiz dün (23.11.2013) yay?nlad???m “Kitaplar?n Zararl?lar?: Ki?isel Geli?im Kitaplar?” adl? yaz?mdan sonra olu?tu. Yaz?m? okurlarken bir meslek grubundan arkada?lar hiç beklemedi?im noktalara tak?lm??lar ve en tabii haklar? olarak bu rahats?zl?klar?n? bana mail yolu ile iletmi?lerdir. Öncelikle bu geri bildirimlerinden ötürü kendilerine çok te?ekkür ediyorum. Bu geri bildirimler sayesinde önümü, do?rular?m?, yanl??lar?m? ve nas?l anla??ld???m? çok daha sa?l?kl? bir ?ekilde ö?reniyorum. Sadede geleyim isterseniz.

Yaz?mda bahsetti?im “ya?am koç”lu?unda alan?nda uzmanl??? veya herhangi denklik bulunmayan bireylerin insanlar? psikolojik yönlendirmelere kalkmas?ndan bahsettim. Piyasay? ara?t?rd???mda kar??ma ilk ç?kanlardan birkaç?n?n mesle?i ilgi çekiciydi: makine mühendisli?i. Yaz?mda da bundan bahsettim. Piyasada bu örnekte ki?i oldu?u için. Bilgisayar mühendisi bir ya?am koçuyla kar??la?sayd?m o anda onu yazard?m ki benim orada amac?m herhangi bir meslek grubunu a?a??lamak kesinlikle de?ildi. Bu yüzdendir ki konunun o taraf?yla pek ilgilenmedim. Fakat ilgilenen arkada?lar olmu?. Ayr?ca biraz empatiye davet ediyorum. Sa?duyu her zaman olumlu sonuçlar do?uracakt?r. Nas?l m?? Burada bir a?a??lama olsa dahi – ki tekrar söylüyorum yok öyle bir?ey 🙂 – bana sitem etmekten ziyade sizi yanl?? temsil eden ki?iye k?zmal?s?n?z. Kendi mesle?imden çok rahat örnek verebilirim. Bizim sektörde merdiven alt? i? yürüten ve i? disiplini/ahlak?ndan bihaber birçok ki?i yüzünden ve toplumun bizim meslek tan?m?m?z? henüz tam anlam?yla bilmemesinden dolay? “bilgisayar mühendisli?i” ad? alt?nda olumsuz genellemeler yap?l?yor. Biz yine de söyleyenlerden çok söyletenlere bak?yoruz. Buna o kadar al??t?k ki art?k gelen bir kulaktan giriyor di?erinden ç?k?yor. 🙂 Onun için tekrar etmekte fayda var. Hiçbir ?ekilde meslek ?rkç?l??? yapm?yorum, yapmam da. Herkesten de ayn? derecede sa?duyu bekliyorum.

Herkesin yolu aç?k olsun!

Bilal BARAZ (24.11.2013)

Güzel günler görece?iz, güne?li günler
Motorlar? maviliklere sürece?iz, ???kl? maviliklere

N?KB?NL?K (1930) Naz?m Hikmet RAN

Bu yazı Genel, Kişisel kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir