Aylık arşiv: Temmuz 2013

PHP ile URL Adres Parçalama

PHP ile desenler kullanarak url çekerdik. Fakat bunun çok daha kolay yolu varm??. Öntan?ml? gelen parse_url() fonksiyonuna girdi olarak gönderdi?imiz url adresi parça parça bize dizi halinde geri döndürüyor. Örne?i inceleyelim: Ekran Ç?kt?s?: Ba?ka bir örnek de ?öyle: Ekran Ç?kt?s?: … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

MySQL, yerini MySQLi’ye bırakmak üzere iken geç kalmayın!

PHP nesneye yönelmeye ba?lad? ba?layal? kendi içinde birçok revizyona gitti. Bunlardan en günceli mysql_ fonksiyonlar?na olan geli?tirme deste?ini durdurmas? oldu. Buna olumsuz yönde kimsenin itiraz? olaca??n? sanm?yorum. Geçmek sanc?l? olabilir ama daha güvende hissetmek istiyorsak kendimizi güncellemeliyiz. E sonuçta bu … Okumaya devam et

PHP, SQL kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 9 yorum

Hacker Türleri

Her hacker kötü niyetli de?ildir. En az?ndan olmayabilir 🙂 Bu konunun pek derinine inilmeden ki?iler yaftaland??? için de?inmek istedim. Dünya genelinde: Beyaz ?apkal? (White Hat) Siyah ?apkal? (Black Hat) Gri ?apkal? (Gray Hat) Lamer ve Script Kiddie Olmak üzere belli … Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

PHP ile Benzerlik Bulma

Bir blogunuz veya haber siteniz var. ?çeri?inizin alt?na o yaz? ile alakadar yaz?lar? ziyaretçinize önermek isteyebilirsiniz. Asl?nda performans yönünden direkt veritaban? sorgular? ile bu i?lemi yapman?z daha iyi olacakt?r. Fakat PHP’de de bunun çözümü oldu?unu ve pek bilinmedi?ini göstermek için … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 2 yorum

PHP ile .ini Uzantılı Dosyaları Okuma

Zend Framework kurcalam?? ki?iler hat?rlayacaklard?r. Framework kendi içinde baz? bilgileri .ini dosyalar?nda tutuyor, oradan okuyup i?liyor idi. Bu yaz?mda da kendi .ini dosyam?z? PHP ile okuyaca??z. Benim örnek olarak haz?rlad???m ini dosyam?n içeri?i:

PHP kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | 2 yorum

PHP’de ZIP Dosya Bilgileri Alma ve Arşivi Klasöre Çıkarma

Bir ar?iv dosyam?z ile ilgili bilgilere ihtiyac?m?z oldu?unda öntan?ml? fonksiyonlar?m?z bizim imdad?m?za yeti?iyor. Öncelikle s?n?f?m?z? ça??ral?m ve üzerinde i?lem yapaca??m?z ZIP dosyam?z? açal?m

PHP kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

PHP ile ZIP Arşiv Oluşturma

Ar?iv dosyalar? ile ha??r ne?ir olacak bir projeniz var ise problemlerinizin çözümü önceden dü?ünülmü? ve öntan?ml? olarak PHP’ye eklenmi?. Bu yaz?mda, tan?mlanm?? ZIP fonksiyonlar?yla zip ar?iv olu?turma i?lemlerine de?inece?im. Öncelikle s?n?f?m?z? ça??r?yoruz

Genel kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 5 yorum

PSD to CSS Çalışmam #2

Elime geçen bir di?er tasar?m da çok daha sade sayfalar haz?rlamak isteyenlere fikir edinebilece?i, yard?mc? olabilecek bir çal??ma. Bo? bir vaktimde HTML/CSS dökümünü yapt?m. Yard?mc? olmas? dile?iyle.

Çalışmalarım, Photoshop, Web Tasarım kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

PSD to CSS Çalışmam #1

Bugün blogum için tema ara?t?rmaya ba?lad?m. Geçerli olan tema art?k yetersiz kal?yordu. Ayr?ca blogu yay?na soktu?um tarihten beri devam etmeyi dü?ünmedi?im bir tema idi. K?sacas? de?i?im vakti geldi de geçmekte dedim 🙂 Ücretsiz da??t?m? bulunan birkaç çal??ma indirdim. ?çlerinden bir … Okumaya devam et

Çalışmalarım, Photoshop, Web Tasarım kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | 2 yorum