Aylık arşiv: Temmuz 2013

Mark’ın Facebook’ta Hayali Amacından Çıktı

Facebook birçok belgeselde yer ald?. Mark Zuckerberg ile birçok röportaj yap?ld?. Mark’?n ço?unda vurgulad??? bir nokta vard?. Biz, kullan?c?lar?m?z?n Facebook’ta çok zaman geçirmelerini istemiyoruz. Facebook’ta geçirdi?i zaman? de?erli k?lmay? amaçl?yoruz. Son duruma bir bakal?m. Gerçekten bu amaçlar?na ula?abildiler mi? Çok … Okumaya devam et

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Günümüzde İnsan İlişkileri

Nas?l ba?layaca??m? pek bilmiyorum. Tek bildi?im, bu konuda çok fazla yaz?labilece?idir. Konu çok geni? gelebilir ya da çok göreceli de olabilir. Ho?umuza gitmeyen k?s?mlardan ba?layaca??m. Barda?a önce bo? taraf?ndan bakaca??m. Evet öyle diyeceksiniz. “Bo? taraf?ndan bak?yorsun.” Bo? taraf?ndan m? bak?yorum … Okumaya devam et

Kişisel kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum bırakın

Tasarım Deseni: Factory Design Pattern

Bugün olu?turucular (kurucu) tasar?m desenlerinden biri olan “factory design pattern” ne oldu?una dair konu?al?m ve birkaç örnek yapal?m. Burada amaç haz?rlayaca??m?z genel tan?ml? bir arayüz üzerinden di?er nesnelerimize eri?mek ve i?lemlerimizi bu ?ekilde gerçekle?tirmektir. Mesela sistemimizde kulland???m?z birçok s?n?f olabilir. … Okumaya devam et

Programlama kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İstenmeyen Sayfalar Google’dan Nasıl Kaldırılır?

Bugün blogumun Google taraf?ndan indexlenmi? fakat benim indexlenmesini istemedi?im baz? sayfalar farkettim. Kald?rman?n yollar?n? ararken Google’?n zaten böyle bir imkan sundu?unu ö?rendim. Bu i?lemin ad?mlar?n? sizlerle de payla?aca??m.

Genel kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 2 yorum

Tasarım Deseni: Fluent Interface Design Pattern

Fluent Interface, bir Object Oriented Programming (OOP) design pattern (tasar?m deseni)’d?r. Set / Get i?lemleri bar?nd?ran bir s?n?f?n?z var. Çok klasik bir örnek olacak ama yapmak istedi?imiz olay? anlamaya yarayaca??n? dü?ünüyorum.

Programlama kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

PHP’de RegExp Deseninin İçine Yorum Satırı Ekleme

Elinizdeki veriyi proje geli?tirme esnas?nda amac?n?za uygun ay?klarken s?k s?k regexp kal?plar? haz?rlar ve kullan?r?z. Fakat ileride bu sat?ra döndü?ümüzde “Hangi kal?b? neye göre ay?klam???z?” diye kendimize sordu?umuz zamanlar da olmam?? bir olay de?ildir. Kal?p aras?na yorum sat?rlar? gömebiliriz. Yararlar? … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

PHP ile Bir Dizi Veriyi Tek Satırda Fonksiyondan Geçirme

Elimizde dizi (array) halinde bir s?ra veri var. Bu verileri herbirini s?rayla bir fonksiyondan geçirmek istiyorsunuz. Döngüye vesaire sokmaktansa öntan?ml? array_map() fonksiyonu ile ayn? i?lemi tek sat?rda gerçekle?tirebilirsiniz. Ne demek istedi?imi bir örnekle aç?klayay?m: Dizimiz: 1, 2, 3, 4, 5 … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Tasarım Deseni (Design Pattern) Nedir? Neden kullanmalıyız?

Tasar?m desenleri -design pattern olarak an?l?rlar genelde-yaz?l?m tasar?m? sürecinde sürekli kar??la??lan problemlere tecrübeler do?rultusunda kaliteli çözümler üreten haz?r kal?plard?r. ?stenilen yere gömüp çal??an haz?r tasar?mlar de?ildirler. Asl?nda problemlere getirilen çözümlere yap?lan aç?klamalard?r. Nesneye yönelik programlama prensipleri do?rultusunda olu?turulan s?n?flar?n ba?ka … Okumaya devam et

Programlama kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | 2 yorum

PHP ile Dosya İşlemlerinde glob() Fonksiyonu

Son zamanlarda akl?mda hep olan uygulanabilir esnek bir eklenti sistemi nas?l olur/olmal?? sorusuna cevap ararken i?im glob() fonksiyonuna dü?tü. ?stedi?imiz dizinde istedi?imiz tür dosyalar? dizi halinde döndürmemizi sa?l?yor. Örne?in; yazd???m?z takdirde bize çal??t???m?z dosyan?n bulundu?u dizindeki ne var ne yok … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

PHP’de exec() Fonksiyonu ve Kullanımı

MS Dos’ta host üzerindeki i?lemlerimizde kulland???m?z komutlar? PHP’de exec() komutu ile i?letebiliyoruz. Örne?in MS Dos üzerinde dizinimizdeki dosyalar? listelemek için “dir” komutunu kullan?yor idik. Bu i?lemi PHP’de ?u ?ekilde yapabiliyoruz: Ekran Ç?kt?s?:

PHP kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 6 yorum