Aylık arşiv: Mayıs 2013

Bir Proje Hazırlarken İzlenmesi Gereken Yollar

Bir projeye ba?layacaks?n?z. Fikir haz?r. Akl?n?zda canlanan birkaç durum / olgu olu?mu?. Bu i?e giri?mek için düzen kesinlikle ?art. Daha do?rusu ba?lamas?na ba?lars?n?z da ilerlerken ya çok zaman kayb? ya?ars?n?z ya da düzensiz girdi?iniz durumlar silsilesinin içinden ç?kamay?nca projeyi rafa … Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 5 yorum

Kredi Kartı Numarası Doğrulama – Lhun Algoritması

Haz?rlad???m?z sistemde/sitede kredi kart? i?lemleri olabilir. Normal ?artlar alt?nda al??veri? siteleri bankalarla anla?malar yaparak sanal pos al?yorlar. Bu sanal pos kodlar? zaten bu kontrolu bankalar?n sistemleri yard?m?yla yap?yor. Hem bu kontrolün nas?l yap?ld???n? ö?renmek hem de siz numaray? göndermeden önce … Okumaya devam et

Algoritma, Programlama kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | 1 yorum

Daha Güvenli, Esnek ve İşlevsel Bir Yapı için PDO (PHP Data Object)

PHP 4 sürümünde veritaban?m?za eri?mek ve i?lemlerimizi gerçekle?tirmek için kulland???m?z veritaban? program?na özgü komutlar? kullanmam?z gerekiyordu. Örne?in; MySQL için ba?lant? açma: mysql_connect(); PostgreSQL için ba?lant? açma:  pg_connect(); komutlar?n? bilmemiz gerekiyordu.

PHP kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | 3 yorum

Websiteniz Hangi İşletim Sisteminde ve Tarayıcıda Nasıl Gözüküyor?

Ço?u web geli?tiricisinin dertlerinden olan bir konudan bahsedece?im. En bilinen problem ve bence en ciddisi dünya üzerinde hala Internet Explorer 6 kullanan insan toplulu?unun ya??yor olmas?d?r. Bu sadece örneklerden sadece biri. Akl?n?za gelip gelemeyecek bir çok i?letim sistemi, taray?c? ve … Okumaya devam et

Genel kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Photoshop’ta Belirli Bir Nesneyi Kesme ve Taşıma

Bugün pek alan?m olmayan bir yaz? olacak. Düzenlemem gereken bir görsel için ara?t?r?p deneyimledi?im bir i?lemi blogumda da yazmak istedim. ??leyece?iniz resimden bir nesneyi ba?ka bir yerde kullanmak istediniz ya da fazlal?klar? atmak istediniz. Yapman?z gereken ufak birkaç ad?m ile … Okumaya devam et

Photoshop kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | 3 yorum

Twitter API + PHP ile Kullanıcının Favori Tweetlerini Alma

Favorilere ula?mam?z? sa?layan API linkimiz: http://api.twitter.com/1/favorites.json?screen_name=etiketAdi

PHP kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | 1 yorum

Twitter API + jQuery ile Kullanıcı Bilgilerini Alma

Twitter API’nin bize veri sa?lad??? json adresini bulmakla i?e ba?layabiliriz: var jsonAdres = ‘http://api.twitter.com/1/users/show.json?screen_name=etiket?smiBurayaGelecek&callback=?’; Öncelikle json adresimize giriyoruz. Dönen verileri oradan inceleyece?iz ve ay?klayaca??z. Daha sonra verilerimizi jQuery’nin bize sa?lad??? fonksiyonlardan olan $.getJSON() ile ay?klayaca??z.

Javascript / jQuery kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | 2 yorum

Twitter API + PHP ile Kullanıcı Bilgilerini Alma

Twitter API kullanarak istedi?iniz kullan?c?n?n temel bilgilerine nas?l eri?ebilece?imize bakaca??z. Temel bilgi demi?ken akl?n?za gizli, yasak ?eyler gelip de heyecan yapmay?n. Onun için geldiyseniz beklentilerinizi kar??lamayacak bir yaz?das?n?z.

PHP kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

ffmpeg Kütüphanesi – ffmpeg_frame Nesnesi ve Kullanımı

ffmpeg_frame nesnemiz ile thumbnail olu?turabilir, olu?turdu?umuz thumbnailleri düzenleyebiliriz. ?lk olarak i?e nesnemizi sayfada tan?mlayarak ba?layal?m. $frame = new $ffmpeg_frame($[GD kaynak de?i?keni]); [GD Kaynak De?i?keni] dedi?imiz de?i?ken GD Kütüphanesi yard?m?yla olu?turdu?umuz tuvalin kayna??d?r. Daha aç?k olmak gerekirse üzerine i?lem yapaca??m?z zemini … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 2 yorum

ffmpeg Kütüphanesi – ffmpeg_movie Nesnesi ve Kullanımı

?lk nesnemiz “ffmpeg_movie”. Bu nesnemiz ile medya dosyam?z?n birçok bilgisine ula?aca??z. ?lk i?imiz nesnemizi sayfam?za tan?tmam?z gerekiyor. Bunun için: $dosya = new ffmpeg_movie($dosyaYolu); yazmam?z yeterli olacak. $dosyaYolu de?i?kenimiz de i?leyece?imiz videonun tam adresini tutmaktad?r. Bunun için realpath($dosyaAdi);  ?eklinde fonksiyonumuzu kullanarak … Okumaya devam et

PHP kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 1 yorum