20 Aralık 2013 EnterPrize Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi

Yakla??k 450 fikir içerisinden son 50’ye kalan fikir sahibi ekipleri bilgilendirme amaçl? bir etkinlik yap?ld?. Geçti?imiz cuma günü (20 aral?k 2013) Bo?aziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nün ev sahipli?inde gün boyu gerçekle?tirilen oturumlarda hukuki süreçten i? planlamaya, yat?r?mc? ekosisteminden borsaya kadar birçok konuya de?inildi. EnterPrize Giri?imcilik Zirvesi’nde ben de kat?ld?m. Piyasay? görmeme, di?er giri?imci arkada?larla ileti?ime geçme f?rsat?m oldu.

Salona ula?mak için Güney Kampüsü’nden girdikten sonra a?a?? do?ru inmeniz gerekiyordu. Güzel manzaras?yla bize e?lik eden yoldan indik. Etrafta konulan yönergeler yard?m?yla salona ula?t?k.

Günün program? aç?l?? konu?malar?yla ba?lad?. ?brahim Turhan (Borsa ?stanbul Ba?kan?) (solda), Vahap Küçük (LC Waikiki Yönetim Kurulu Ba?kan?) (sa?da) yapt?klar? konu?malar ile geldikleri noktan?n tan?m?n? ve güzel dileklerini ilettiler.

Program?n ikinci k?sm?nda i? planlama olu?turmadan bahsetmek üzere sahneye ?hsan Elgin (Giri?im Fabrikas? Direktörü) ç?kt?. Enine boyuna i? planlama / geli?tirme süreçleri hakk?nda bilgilendirdi.

??in geli?tirme k?sm?n?n yan?nda hukuki yap? hakk?nda da geni? bilgilendirme oturumlar? yap?ld?. Bu oturumlarda ?irket kurman?n hukuki gerekliliklerinden fikir mülkiyet haklar?na kadar bir çok konuya de?inildi ve salondaki yar??mac?lardan, davetlilerden gelen sorular yan?tland?.

Fikir Sahiplerine Fikri Mülkiyet Haklar? – Deri? Avukatl?k Ortakl???

Emre Kerim Yard?mc? – Deri? Kurucu Orta??
Nazl? Korkut – Deri? Patent Vekili

 

?? Hukuku ?irket Kurulumu – Mazars Türkiye

Av. Sibel Biçer
Av. Tu?çe Cemaligil

Bo?aziçi Üniversitesi Mezunlar Derne?i (BÜMED)’nin oturumunda ise dernekten isimler sektör ile ilgili rakamlar üzerinde durdular. Ayr?ca BÜMED’in BUBA olarak isimlendirdikleri BÜMED Melek Yat?r?mc? Giri?imi’nden bahsedildi.

Son oturum gayet e?lenceli ki?ilerden olu?uyordu. Fikri olanlar?n ne yapmas? gerekti?i ve yat?r?mc? gözünden yap?lan sunumun nas?l de?erlendirildi?i hakk?nda bilgilendirici bir o kadar da e?lenceli bir oturum ile etkinli?i sonland?rd?k.

Yat?r?mc?lar?n Arad??? Kriterler

Arda Kutsal – Webrazzi Kurucusu ve CEO
Yomi Kastro – Inveon Kurucusu ve CEO
Fatih ??becer – Pozitron Kurucusu ve CEO

Son Söz…

Bu yazı Genel, Kişisel kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir