SimpleHTTPServer Nedir? Nasıl Kullanılır?

Python ile haz?rlanm?? dahili (built-in) bir lokal web server çal??t?rabilmenize yarayan SimpleHTTPServer’dan bahsedelim.  Çal??t?rmak istedi?iniz dizine terminal arac?l???yla girdikten sonra kullanman?z gereken kod sat?r? ve ekran görüntüsünü a?a??da bulabilirsiniz. Bilgisayar?n?zda python kurulu olmas? yeterlidir.

python -m SimpleHTTPServer

?sterseniz varsay?lan olarak tan?mlanan port haricinde port da kullanabilirsiniz. Onun için de komut sat?r?m?z? ?u ?ekilde güncellersek çözmü? olaca??z.

python -m SimpleHTTPServer 4040

Açt???n?z port dinleme iste?ini kapatmak istedi?inizde de komut sat?r? standart k?sayolu olan CTRL + C kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

port

Linux, Nasıl Çalışır?, Python kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Composer Nedir? Nasıl Kurulur?

Dependency-Management-Tool-For-PHP-ComposerComposer PHP tabanl? bir ba??ml?l?k yönetim arac?d?r. Composer sayesinde  kulland???n?z yaz?l?m paketlerinin güncellemelerini, de?i?ikliklerini manuel yapmak zorunda kalm?yorsunuz. Tabi güncelleyece?iniz yaz?l?m paketinin kurulum a?amas?nda composer kullanman?z ?art? var. Kurulum için manuel ve php ile kurulum seçenekleri mevcut. Kuruluma geçmenden önce bütün bunlara ve daha fazla dökümantasyona resmi sitesinden kolayca ula?abilirsiniz.

Okumaya devam et

Nasıl Çalışır?, PHP, Programlama kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Matematikte Özel Sayılar: Hilbert Sayıları

Hilbert Say?s? nedir?

Say?lar teorisinde k > 0 olmak ?art?yla (k-1) say?s? 4’e tam bölünüyorsa hilbert say?s? olarak adland?r?l?r. Bu yaz?da hilbert say?lar?n?n ak?? ad?mlar?n? ç?kart?p koda dökece?im. Belli bir üst s?n?ra kadar olan hilbert say?lar?n? listeleyece?iz.

Okumaya devam et

Algoritma, Programlama kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 2 Yorum

Türkiye Teknoloji Üretemiyorsa Bir Sebebi Var!

Sustukça ard? arkas? kesilmeyece?ini gördü?üm durumlar var. Vahim durumlar. Kimsenin ?ikayetçi olmad??? durumlar. Fakat bir yandan da kulak t?rmalayan hezeyanlar var. Birileri bu heyezanlara aç?kl?k getirmeli, son vermelidir. Bunlar neler mi derseniz? Toplumsal yapt?r?mlar co?rafyaya, kültüre göre uyarlanmal?d?r. Türkiye bunu yanl?? yorumlayan ülkelerden biri asl?nda. Türk gençli?i çöp olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Herkes de hayat?ndan çok memnun gördü?üm kadar?yla fakat dü?üncelerimi dile getirmek istiyorum. Avrupa’daki veya Amerika’daki -daha da art?r?p- Uzak do?u’daki bir yapt?r?m?, geli?meyi gelip Türkiye’ye kopya edemezsiniz. Birçok ki?iye çok saçma geliyor ama co?rafya ile birebir etkili bir durum. Evet yanl?? duymad?n?z! Üstüne bast???n?z topra??n türüyle o kadar iç içe bir durum ki bunu kavramakta nedense zorluk çekiyoruz. Yaz?m?n ba?l???na gelece?im: “Türkiye teknoloji üretemiyorsa bir sebebi var!”

Okumaya devam et

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 1 Yorum

Handlebars.JS: Front-End Javascript Template Sistemi

handlebarsSon zamanlarda yaz?l?m geli?tirirken kar??la??lan problemlere yönelik geli?en yaz?l?m prensipleri ile daha yal?n, okunabilir, düzenlenebilir yap?lar olu?turmal?y?z. Sadece back-end yap?da frameworkler d???nda front-end k?sm?nda da çe?itli templating kütüphaneleri geli?tirildi. Bunlardan bir tanesi bugünkü yaz?m?n konusu olacak: Handlebars.JS

Bu kütüphaneyi ?u s?ralar bir API ile veri al??veri?i esnas?nda kullan?yorum. Çok kolay kullan?m?yla beni rahatlatt? aç?kças?. Javascript ile API’a gönderdi?im isteklerden dönen JSON veriyi direkt handlebars.js’de i?leyip html k?s?mda ekrana bas?yorum. Her alan tamamen ayr? yerlerde tutulup okunabilirli?i art?r?yor. ?imdi biraz detaya inelim isterseniz.

Okumaya devam et

Javascript / jQuery, Programlama kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Mobil İstanbul Nisan 2014 – Mobil Geliştirici Günü İzlenimlerim!

kapakSektörel etkinliklerin ard? arkas? kesilmeden devam ediyor. Komüniteler günden güne büyüyor. Takvimler 19 Nisan 2014’ü gösterirken harikulade bir etkinlik daha vard?: Mobil ?stanbul – Mobil Geli?tirici Günü. 27 Mart 2014’te Kocaeli Üniversitesi’nde düzenledi?imiz Mobil Programlama Günü‘nde a??rlad???m?z Mobil ?stanbul’dan Murat Can Demir’in organize etti?i etkinlik, Microsoft’un Levent’teki Türkiye ofisi’nde gerçekle?tirildi. Mobil temas? üzerine toplan?lan etkinlikte sunum aralar?nda, 15’er dakikal?k zamanlarda kat?l?mc?lar için güzel sohbetlere vesile oldu.

Okumaya devam et

Etkinlikler, Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

27 Mart 2014 – Kocaeli Üniversitesi Mobil Programlama Günü İzlenimlerim

mobil programlama günüKocaeli Üniversitesi Bilgisayar Kulübü Mobil Programlama Günü’nden ?zlenimlerim

27 Mart 2014 Per?embe günü yönetim kurulu ba?kan yard?mc?l???n? yürüttü?üm Bilgisayar Kulübü’nün harikulade bir etkinli?i vard?. Yukar?da da afi?inden bir kesit payla?t???m etkinlikte Turkcell geli?tirici komünite yöneticisi Alaadin Alpay, Turkcell Teknoloji’den Ürün Yöneticisi Mehmet Aca, Turkcell Superonline’dan Front-end Network Mühendisi Murat Can Demir ve Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli?i mezunlar?m?zdan Turkcell Teknoloji’de yaz?l?m geli?tirici olarak çal??malar?na devam eden Cem Türker, sunumlar?yla gün boyu bizlerleydiler. Murat Can Demir ayn? zamanda Mobil ?stanbul komünitesinin de kurucusudur.

Okumaya devam et

Etkinlikler, Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 1 Yorum

Türkiye’de Seçim ile Değiştiril(e)meyen Kırmızı Noktalar

Seçim dönemleri bu ülkede hep sanc?l? geçmi?, geçmeye de devam edecektir. Bu durum, bizim co?rafyam?z ve tarihimiz gere?i do?am?zda var. Bunu art?k bu ?ekilde benimseyip en az zararla atlatmaya bakmam?z laz?m. Fakat baz? durumlar, gerçekler var ki; göze batt?kça içten içe “bu kadar seçim, manifesto mitingleri ne için yap?l?yor?” diye söylenmeden edemiyorum. Mesela dü?ünelim.

Bu seçimler ne i?e yar?yor hakikaten?

Filler tepinir, kavga ederken; a?a??da çimenlerin ezilmeye devam etti?i unutulup birbirlerine daha da zarar veren “çal??kan” kar?ncalar?z hepimiz. Seçimler rutin olarak devam ederken kar?ncalar?n birbirleriyle derdi hala çözülememi? san?r?m. ?leti?im ça??nda ileti?imsizlik dedi?imiz nokta bu olmal?. Seçimler ile ne kazan?yoruz? Yol yap?yoruz de?il mi? Her gelen parti yol yap?yor. Bitmeyen yollar?m?z var bizim. Yollar da yap?lmal? ama önce toplum yap?s? ne hale geldi diye de bakmadan geçilmemeli bence. Seçimler geçedursun topluma bir bakal?m beraber. Bir araban?n yan?ndan geçerken anahtar?n? ç?kart?p hiçbir ?ekilde kendisine faydas? olmayaca?? halde boydan boya araban?n boyas?n? kald?ran, kap?y? çizen bireyin derdini bulabildiniz mi? Bunun siyasetle ne alakas? var diyenleriniz olabilir. Madem siyaset ile dini kesimin art?p azald??? savunuluyorsa bu anahtarc? arkada??n da siyasi hükümet ile art?p azalabilece?i gayet tabii kabul görmelidir. Aksini tart??abiliriz elbet.

Okumaya devam et

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 8 Yorum

Kamu Spotu: “Startup Kültürüne Mühendis Aranıyor”

StartupsGünümüz ku?a??nda yeti?mekte olan genç mühendislerin dü?ünce yap?s?n?n baz? konularda de?i?mi? / geli?mi? olmas?n? beklerdim. Her s?k?nt?da / problemde günah keçisi olarak 80’leri (darbeleri) gösteriyorum ama san?r?m biraz abartt?m. “Bu da m? yani?” dedi?im konular gün yüzüne ç?k?nca eski dü?üncelerime de ket vurdum.

Yaz?m?n ba??nda -unutmadan- belirtmeliyim ki burada kendi sektörüm / meslekta?lar?m ile ilgili konu?aca??m. Di?er sektörlerin mühendisleri üstlerine al?nmas?nlar 🙂

Okumaya devam et

Genel, Kişisel kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

CSS ile Sayaç Yapımı

AbakusCSS’nin derinliklerinde CSS sayaçlar? bulacaks?n?z. Ad?ndan da anla??laca?? gibi bunlar sayfan?zda bir?ey sayman?za imkan tan?yor. Devaml? artan de?erler, CSS ile sayfan?zda görünüyor.

CSS’in bu i?levi; e?itici bir websiteniz varsa kullan?labilirli?i daha yüksek olur. – bu site yemek tarifi sitesi de olabilir, web programlama sitesi de –

Bunlar?n hepsinde birbirini takip eden ad?mlar bulunur ve muhtemelen içerikten önce ad?m numaras?n? yazmak zorunda kal?rs?n?z. CSS sayaçlar? ad?mlama i?lemlerini otomatik yaparak yard?mc? olabilir. Hatta resimleri sayd?r?p ba?l?klar?n?n önüne numara ekleyebilirsiniz.

Örnekte; CSS seçicileri yard?m?yla paragraf ba?lar?n? aray?p ad?m numaras?n? her paragraf?n öncesine eklemeyi gösterdim.

Okumaya devam et

Web Tasarım kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 1 Yorum